PLE 13/2017 Ordinari del 22 de desembre de 2017

ORDRE DEL DIA

LECTURA I APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA QUE VA TENIR LLOC EL 28 DE NOVEMBRE DE 2017.

I. PART RESOLUTÒRIA.

COMISSIÓ PERMANENT DE PRESIDÈNCIA

ALCALDIA-PRESIDÈNCIA

1    U0104/237
DONAR COMPTE AL PLE DE L’INFORME DE L’ALCALDIA PREVIST A L’ART. 104 BIS APARTAT 6 DE LA LLEI 7/1985, DE 2 D’ABRIL, REGULADORA DE LES BASES DE RÈGIM LOCAL RELATIU AL PERSONAL EVENTUAL D’AQUESTA CORPORACIÓ. (4ART. TRIMESTRE 2017). (EXP. 4180/2016).

2    U0104/238
ACORD RELATIU A LA DETERMINACIÓ DE LES SUPLÈNCIES DELS MEMBRES DEL TRIBUNAL ECONÒMICO ADMINISTRATIU DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT. (EXP. 23519/2017)

3    U0104/239
ACORD RELATIU AL NOMENAMENT DEL DIRECTOR DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ MUNICIPALS. (EXP. 31916/2017)

HISENDA I SERVEIS CENTRALS

4     U060201/150 N
ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL 2.12 REGULADORA DE LA TAXA PER L’ESTACIONAMENT PÚBLIC DE VEHICLES (EXPD. 24119/2017)

5     U060201/151 N
ACORD RELATIU A LA RESOLUCIÓ DE LES AL•LEGACIONS I A L’APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS PER A L’EXERCICI 2018 (EXPD. 22714/2017).

6     U060206/952 N
ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL PER A L’EXERCICI 2018 I DE LA PLANTILLA DEL PERSONAL AL SERVEI DE L’AJUNTAMENT. (EXP. 31132/2017)

   U06020201/551 N
ACORD RELATIU A L’AUTORITZACIÓ DE LA COMPATIBILITAT SOL•LICITADA PER LA FUNCIONÀRIA INTERINA A.H.,A., PER EXERCIR ACTIVITAT PÚBLICA. (EXP. 25326/2017)

8     U06020201/557 N
ACORD RELATIU AL RECONEIXEMENT DE LA COMPATIBILITAT SOL•LICITADA PER LA FUNCIONÀRIA INTERINA R.CH. M., PER EXERCIR ACTIVITAT PRIVADA. (EXP. 31093/2017).

9     U06020201/558 N
ACORD RELATIU AL RECONEIXEMENT DE LA COMPATIBILITAT SOL•LICITADA PER LA FUNCIONÀRIA INTERINA H.A.;E., PER EXERCIR ACTIVITAT PRIVADA (EXP. 31131/2017).

COMISSIÓ PERMANENT DE DRETS I TERRITORI
BENESTAR I DRETS SOCIALS
REGIDORIA DE GOVERN DE BENESTAR SOCIAL

10     U040203/547 N
ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. S.V.E. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300 EUROS. SA187/17PA. (EXP. 20915/2017).

11     U040203/548 N
ACORD RELATIU A ADMETRE I DESESTIMAR ÍNTEGRAMENT LES AL•LEGACIONS PRESENTADES CONTRA LA SANCIÓ IMPOSADA AL SR. A.S.S. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 150,25 EUROS, SA192/2017 (EXP. 21070/2017).

12     U040203/549 N
ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. K.M.R. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 450,25 EUROS. SA32/17PA. (EXP.14977/2017)

13     U040203/550 N
ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. C.C.M. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300 EUROS. SA181/17PA. (EXP. 20919/2017)

14     U040203/551 N
ACORD RELATIU A ADMETRE I DESESTIMAR ÍNTEGRAMENT LES AL•LEGACIONS PRESENTADES CONTRA LA SANCIÓ IMPOSADA AL SR. A.D.E. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300 EUROS, SA188/2017PA (EXP. 21029/2017).

15     U040203/552 N
ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. C.A.O.P. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 600 EUROS. SA194/17VR. (EXP. 20791/2017)

16     U040203/554 N
ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. C.L.C. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 2.404,05 EUROS. SA19/17PA. (EXP.10932/2017)

II. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN. MOCIONS, PARTICIPACIÓ, PRECS I PREGUNTES.

DESPATX OFICIAL DE DECRETS I RESOLUCIONS

17     U0105/1067
DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA I LES RESOLUCIONS DICTADES PER DELEGACIÓ, CORRESPONENTS AL PERÍODE DEL 22 DE NOVEMBRE AL 12 DE DESEMBRE DE 2017 QUE COMPRENEN ELS NÚMEROS DEL 8863 AL 9328.

DESPATX OFICIAL JUNTA DE GOVERN LOCAL

18     U0105/1065
DONAR COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL A LES SESSIONS NÚMEROS 43, 44, 45 I 46 DEL 28 DE NOVEMBRE I 5, 12 I 13 DE DESEMBRE DE 2017, RESPECTIVAMENT.

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

19     U010901/129
PETICIÓ DE PARAULA DE L’ENTITAT ASSOCIACIÓ DE VEINS DE CAN SERRA, EN RELACIÓ A LA ZONA AIRE DE CAN SERRA.

MOCIONS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS

MOCIONS CONJUNTES
ICV-EUiA-PIRATES, ERC, CiU, CUP-PA

20     U09/2330
MOCIÓ PER A LA NO IMPLANTACIÓ DE LA ZONA AIRE D’APARCAMENT REGULAT AL BARRI DE CAN SERRA

Moció 25 anys assassinat Pedro Álvarez

ICV-EUiA-PIRATES, ERC, CUP-PA Amb l’adhesió de CiU

21     U09/2329
MOCIÓ PER A CANVIAR EL NOM DE LA PLAÇA GRANADA PEL DE PEDRO ÁLVAREZ EN RECORD A LA LLUITA DE 25 ANYS DE LA PLATAFORMA PEDRO ÁLVAREZ

Moció replantejament Zona Aire Can serra

MOCIONS INDIVIDUALS
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA

22     U09/2317
MOCIÓ PER LA PRESERVACIÓ DEFINITIVA DEL CARRER XIPRERET I EL SEU ENTORN I LA POSADA EN MARXA DE LA COMISSIÓ DEL PEPPA PER TAL DE NO PERDRE MÉS PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I HISTÒRIC A L’HOSPITALET

23     U09/2327
MOCIÓ PER A LA CREACIÓ DE ZONES D’APARCAMENTS ESPECIALS PER A CONDUCTORES EN ESTAT DE GESTACIÓ I FAMILIES AMB NADONS.

CONVERGÈNCIA I UNIÓ

24     U09/2304
MOCIÓ PER PRESENTAR LA CANDIDATURA DE L’HOSPITALET PER SER LA CAPITAL DE LA CULTURA CATALANA 2020.

25     U09/2305
MOCIÓ PER LA PROMOCIÓ I VISIBILITAT DE L’ESPORT FEMENÍ DE COMPETICIÓ.

26     U09/2328
MOCIÓ PER APLICAR MESURES EXTRAORDINÀRIES DE SEGURETAT A L’HOSPITALET

CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR-POBLE ACTIU

27     U09/2295
MOCIÓ PER A LA REVISIÓ I CONTROL DE LA CORRECTA APLICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS A LES GRANS SUPERFÍCIES I FUNDACIONS.

28     U09/2299
MOCIÓ EN DEFENSA DEL SECTOR DEL TAXI, CONTRA L’INTRUSISME I LA DESREGULACIÓ.

29
PRECS I PREGUNTES.