PLE 01/2018 Ordinari del 23 de febrer de 2018

I. PART RESOLUTÒRIA.

COMISSIÓ PERMANENT DE PRESIDÈNCIA

ALCALDIA-PRESIDÈNCIA

    U0104/250
PRESSA DE CONEIXEMENT PEL PLE DE L’EXPULSIÓ D’UN REGIDOR DEL GRUP POLITIC MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR I LA DECLARACIÓ COM A REGIDOR NO ADSCRIT (EXP. 29698/2017).

    U0104/247
DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET DE L’ALCALDIA 534/2018, DE 29 DE GENER, RELATIU AL CESSAMENT EN RÈGIM DE DEDICACIÓ EXCLUSIVA DEL SR. FRANCISCO JAVIER MARTÍN HERMOSÍN COM A PORTAVEU DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR (EXP. 2686/2016).

3      U0104/252
DONAR-SE PER ASSABENTAT DE LA MODIFICACIÓ EN LA COMPOSICIÓ DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS (EXP. 2681/2016).

4      U0104/253
ACORD PER A LA MODIFICACIO DE LA COMPOSICIÓ GENÈRICA DE LES COMISSIONS DEL PLE: COMISSIONS PERMANENTS, COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES I COMISSIÓ DE COMPETÈNCIES DELEGADES DEL PLE (EXP. 6099/2016).

5      U0104/251
ACORD RELATIU A LA MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DEL PLENARI DEL CONSELL DE CIUTAT DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT, ACTUALMENT DETERMINADA PER ACORDS DEL PLE DE 23 DE FEBRER DE 2016, 22 DE NOVEMBRE DE 2016 I 27 DE JUNY DE 2017 (EXP. 239/2016).

6      U0104/249
DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM.668/2018, D’1 DE FEBRER, DE MODIFICACIÓ DEL DECRET 6375/2016, EN RELACIÓ AL NOMENAMENT DE REGIDOR/A PRESIDENT/A DELS DISTRICTES IV (LA FLORIDA-LES PLANES) I V (PUBILLA CASES-CAN SERRA) (EXP. 6676/2016).

7      U0104/244
DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET DE L’ALCALDIA 443/2018, DE 23 DE GENER, PEL QUAL S’ACORDA LA DELEGACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA DE LA COMISSIÓ DE SUGGERIMENTS I RECLAMACIONS, AIXÍ COM ES DETERMINA LA SEVA COMPOSICIÓ NOMINAL (EXP. 1510/2018).

8      U0104/246
DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET DE L’ALCALDIA 444/2018, DE 23 DE GENER, RELATIU A LA CONCRECIÓ DE LA COMPOSICIÓ DEL CONSELL EXECUTIU I DE PROGRAMACIÓ DELS SERVEIS DE COMUNICACIÓ MUNICIPALS DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT (EXP. 8971/2016).

9      U0104/248
DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET DE L’ALCALDIA 512/2018, DE 26 DE GENER, RELATIU AL NOMENAMENT DE PERSONAL EVENTUAL (EXP. 4180/2016).

10      U0104/254
DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 1091/2018, DE 19 DE FEBRER, PEL QUAL ES DELEGA DE MANERA PUNTUAL LA PRESIDÈNCIA DE LA COMISSIÓ PERMANENT DE PRESIDÈNCIA DEL 20 DE FEBRER DE 2018. (EXP.6099/2016)

HISENDA I SERVEIS CENTRALS

11      U060201/153 N
ACORD RELATIU A LA DECLARACIÓ DE NO SUBJECCIÓ A LA TAXA PER LA RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES DEL COMERÇ, LA INDÚSTRIA I LES ACTIVITATS PROFESSIONALS DE DIFERENTS ACTIVITATS, APROVANT EL PROJECTE DE GESTIÓ INTEGRAL DE RESIDUS (EXP. 1236/2018).

12      U06020201/559 N
ACORD RELATIU AL RECONEIXEMENT DE LA COMPATIBILITAT SOL·LICITADA PEL FUNCIONARI R.C.R. PER EXERCIR ACTIVITAT PRIVADA (EXP. 1262/2018).

13      U06020201/560 N
ACORD RELATIU AL RECONEIXEMENT DE LA COMPATIBILITAT SOL·LICITADA PER LA FUNCIONÀRIA INTERINA M.V.B.M. PER EXERCIR ACTIVITAT PRIVADA (EXP. 2453/2018).

14      U060206/956
DONAR COMPTE AL PLE DE LA RESOLUCIÓ 000500/2018, DE 26 DE GENER, DE DECLARACIÓ DE L’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PRESSUPOST GENERAL PER A L’EXERCICI 2018 I DE LA PLANTILLA DEL PERSONAL AL SERVEI D’AQUEST AJUNTAMENT (EXP. 2033/2018).

15      U0603/196
DONAR-SE PER ASSABENTAT DELS INFORMES DE TRESORERIA I D’INTERVENCIÓ, D’ACORD AMB L’ART. 5 DE LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, QUE MODIFICA LA LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, I L’ARTICLE 10 DE LA LLEI 25/2013, DE 27 DE DESEMBRE, SOBRE ELS TERMINIS DE PAGAMENT ALS PROVEÏDORS I LA GESTIÓ DE LES FACTURES, REFERITS AL 31.12.2017 (4T TRIMESTRE 2017) (EXP. 2702/2018).

COMISSIÓ PERMANENT DE DRETS I TERRITORI

BENESTAR I DRETS SOCIALS

REGIDORIA DE GOVERN DE BENESTAR SOCIAL

16      U040203/553 N
ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ A LA SRA. J.L.C.P., PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300 EUROS. SA 111/17 (EXP. 19905/2017).

17      U040203/555 N
ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ A LA SRA. M.R.C., PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300 EUROS. SA53/17 (EXP. 19567/2017).

18      U040203/556 N
ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. B.D.P.C., PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300 EUROS. SA90/17 (EXP. 23906/2017).

19      U040203/557 N
ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. J.O.CH.L., PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300 EUROS. SA95/17 (EXP. 23900/2017).

20      U040203/558 N
ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. M.F.V.S., PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300 EUROS. SA97/17 (EXP. 23909/2017).

21      U040203/559 N
ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. A. L., PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300 EUROS. SA206/17VR (EXP. 23464/2017).

II. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN. MOCIONS, PARTICIPACIÓ, PRECS I PREGUNTES.

DESPATX OFICIAL JUNTA DE GOVERN LOCAL

22      U0105/1070
DONAR COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL A LES SESSIONS NÚMEROS 3, 4, 5, 6, 7 I 8 DEL 23, 25, 30 DE GENER I 6, 13 I 20 DE FEBRER DE 2018, RESPECTIVAMENT. (EXP. 1227/2018)

DESPATX OFICIAL DE DECRETS I RESOLUCIONS

23      U0105/1071
DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA I LES RESOLUCIONS DICTADES PER DELEGACIÓ, CORRESPONENTS AL PERÍODE DEL 16 DE GENER AL 20 DE FEBRER DE 2018, QUE COMPRENEN ELS NÚMEROS DEL 232 AL 1118. (EXP. 1234/2018).

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

24      U010901/130
PETICIÓ DE PARAULA DE L’ENTITAT ASSOCIACIÓ EDUCATIVA ÍTACA, EN RELACIÓ AL DOCUMENT DE SUPORT PEL DESENVOLUPAMENT DE LA PROGRAMACIÓ COMUNITÀRIA DEL DISTRICTE II DE LA CIUTAT (EXP. 2908/2018).

25      U010901/131
PETICIÓ DE PARAULA CONJUNTA DE LES ENTITATS UGT UNIÓ LOCAL DE L’HOSPITALET I CC.OO. UNIÓ LOCAL DE L’HOSPITALET PER EXPOSAR ELS MOTIUS QUE SUSTENTEN LA CONVOCATÒRIA DE VAGA LABORAL PER A LA IGUALTAT, EL 8 DE MARÇ DE 2018 (EXP. 3559/2018).

MOCIONS CONJUNTES

PSC i ICV-EUiA-PIRATES amb l’adhesió de CiU

26      U09/2368
MOCIÓ PER DONAR SUPORT A LA VAGA FEMINISTA DEL DIA 8 DE MARÇ DE 2018.

Moció dia de la dona 8 de març i vaga feminista

PSC amb l’adhesió de CiU

27      U09/2367
MOCIÓ PER LA DIGNIFICACIÓ DEL MÓN DEL TREBALL I EL SISTEMA PUBLIC DE PENSIONS.

ERC i CUP-PA

28      U09/2364
MOCIÓ PER LA LLIBERTAT D’ORIOL JUNQUERAS, JOAQUIM FORN, JORDI SÁNCHEZ I JORDI CUIXART I PER PENJAR UNA PANCARTA DE “LLIBERTAT DE PRESOS POLÍTICS” I UN LLAÇ GROC AL BALCÓ DE L’AJUNTAMENT.

29      U09/2356

MOCIÓ PER LA RATIFICACIÓ DEL CONVENI 189 DE L’OIT.

30      U09/2357
MOCIÓ EN DEFENSA DEL SECTOR DEL TAXI, CONTRA L’INTRUSISME I LA DESREGULACIÓ.

31      U09/2365
MOCIÓ PER LA RECUPERACIÓ DE LA SOBIRANIA CATALANA.

MOCIONS INDIVIDUALS

PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA

32      U09/2350
MOCIO PER EXIGIR A LA GENERALITAT DE CATALUNYA L’ABONAMENT DEL DEUTE PENDENT DE LES ESCOLES BRESSOL.

33      U09/2351
MOCIO DE SUPORT AL MODEL EDUCATIU CATALÀ, A LA SEVA APORTACIÓ ALS VALORS DEMOCRÀTICS I DE COHESIÓ SOCIAL, I EN CONTRA DE LA SEGREGACIÓ DELS ALUMNES PER RAÓ DE LLENGUA.

CIUTADANS

34      U09/2361
MOCIÓ PER AL FOMENT DE LA IGUALTAT D’OPORTUNITATS ENTRE DONES I HOMES A L’HOSPITALET.

35      U09/2359
MOCIÓ PER RECUPERAR ELS SERVEIS FUNERARIS INTEGRALS MÉS ECONÒMICS QUE HAN ESTAT SUPRIMITS DELS PREUS PÚBLICS FUNERARIS D’AQUEST AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI 2018.

CANVIEM LH {INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA-PIRATES}

36      U09/2337
MOCIÓ PER LA MILLORA DE LA XARXA D’AUTOBUSOS DE LA CIUTAT.

Moció de millora de la xarxa de Bus de l'Hospitalet #CanviemLH

37      U09/2362
MOCIÓ PER A LA GARANTIA DE SUFICIÈNCIA DE LA REVALORITZACIÓ DE LES PENSIONS PER A L’ANY 2018.

Moció per garantir les pensions CanviemLH

PARTIT POPULAR

38      U09/2358
MOCIÓ DE SUPORT I RECOLZAMENT A LES FORCES I COSSOS DE SEGURETAT DE L’ESTAT COM A GARANTS DE L’ESTAT DE DRET.

39      U09/2360
MOCIÓ PER ASSUMIR EL COMPROMÍS PER LA IGUALTAT D’OPORTUNITATS ENTRE DONES I HOMES.

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA

40      U09/2344
MOCIÓ PER A LA CREACIÓ D’UN ARXIU I UN RECULL DE DONES HOSPITALENQUES RELLEVANTS.

41      U09/2345
MOCIÓ PER A LA CREACIÓ DEL CENTRE DE CULTURA POPULAR I TRADICIONAL DE L’HOSPITALET.

42      U09/2346
MOCIÓ PER RECUPERAR EL PODER ADQUISITIU DEL SISTEMA PÚBLIC DE PENSIONS.

43      U09/2348
MOCIÓ DE SUPORT AL MANIFEST DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA AMB MOTIU DEL 8 DE MARÇ, A LA VAGA FEMINISTA I A LES MOBILITZACIONS CONVOCADES PEL MOVIMENT FEMINISTA I PELS SINDICATS.

CONVERGÈNCIA I UNIÓ

44      U09/2353
MOCIÓ PER MILLORAR L’ACCÉS DELS VEÏNS DE LA ZONA NORD DE L’HOSPITALET A L’HOSPITAL MOISÉS BROGGI.

45      U09/2352
MOCIÓ PER DEMANAR EL TRASLLAT DELS PRESOS INDEPENDENTISTES A PRESONS CATALANES.

46      U09/2354
MOCIÓ PER INCREMENTAR EL NOMBRE D’ESPAIS DE LLIURE EXPRESSIÓ A L’HOSPITALET.

47      U09/2355
MOCIÓ PER LA IGUALTAT SALARIAL ENTRE DONES I HOMES.

CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR-POBLE ACTIU

48      U09/2295
MOCIÓ PER A LA REVISIÓ I CONTROL DE LA CORRECTA APLICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS A LES GRANS SUPERFÍCIES I FUNDACIONS.

49      U09/2366
MOCIÓ EN SUPORT I ADHESIÓ A LA VAGA FEMINISTA CONVOCADA PEL 8 DE MARÇ DE 2018.

50    PRECS I PREGUNTES.