PLE 01/2018 Ordinari del 23 de gener de 2017

ORDRE DEL DIA

LECTURA I APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 22 DE DESEMBRE DE 2017.

I. PART RESOLUTÒRIA.

COMISSIÓ PERMANENT DE PRESIDÈNCIA

ALCALDIA-PRESIDÈNCIA

    U0104/242
ACORD RELATIU AL NOMENAMENT DE LA SÍNDICA DE GREUGES DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT (EXP. 27894/2017).

 

2      U0104/243 S
ACORD RELATIU A LA DETERMINACIÓ DEL RÈGIM DE DEDICACIÓ I RETRIBUCIONS DE LA SÍNDICA DE GREUGES DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT (EXPEDIENT NÚM. 27894/2017).

 

HISENDA I SERVEIS CENTRALS

    U060206/953 N
DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET D’ALCALDIA 9821/2017, DE 29 DE DESEMBRE, REFERENT A L’APROVACIÓ DELS AJUSTOS NECESSARIS DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT DE L’EXERCICI 2017, PER TAL DE PRORROGAR LA SEVA VIGÈNCIA DES DE L’1 DE GENER DE 2018, FINS A L’APROVACIÓ DEFINITIVA I ENTRADA EN VIGOR DEL PRESSUPOST GENERAL PER A L’EXERCICI 2018 (EXP. 406/2018).

4      U0603/195
ACORD RELATIU A DONAR-SE PER ASSABENTAT DE L’EXECUCIÓ DEL PLA D’AUDITORIES I D’ACTUACIONS DE CONTROL FINANCER DUT A TERME PER LA INTERVENCIÓ GENERAL D’AQUESTA ADMINISTRACIÓ DURANT L’ANY 2017, REFERIT A L’EXERCICI 2016 (EXP. 450/2018).

 

II. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN. MOCIONS, PARTICIPACIÓ, PRECS I PREGUNTES.

DESPATX OFICIAL DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

    U0105/1068
DONAR COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL A LES SESSIONS NÚMEROS 47, 48, DEL 19 I 29 DE DESEMBRE DE 2017, I LES NÚMEROS 1 I 2 DEL 9 I 16 DE GENER DE 2018, RESPECTIVAMENT (EXP. 1227/2018).

DESPATX OFICIAL DE DECRETS I RESOLUCIONS

    U0105/1069
DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA I LES RESOLUCIONS DICTADES PER DELEGACIÓ, CORRESPONENTS AL PERÍODE DEL 13 DE DESEMBRE AL 29 DE DESEMBRE DE 2017, QUE COMPRENEN ELS NÚMEROS 9329 AL 9839, I DEL 2 DE GENER AL 16 DE GENER DE 2018, QUE COMPRENEN ELS NÚMEROS 1 AL 231 (EXP. 1234/2018).

MOCIONS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS

MOCIONS CONJUNTES

ICV-EUiA-PIRATES i CUP-PA amb l’adhesió de C’S

7      U09/2282
MOCIÓ DE SUPORT A LA RESOLUCIÓ APROVADA AL PARLAMENT SOBRE L’ATURADA DEL PLA DIRECTOR URBANÍSTIC GRAN VIA-LLOBREGAT I PER UN URBANISME SOSTENIBLE.

Moció aturar PDU Gran Via resolució Parlament Rebutjada

 

ERC i CUP-PA

8      U09/2333
MOCIÓ PER A ESTABLIR ELS REQUISITS I CRITERIS OBJECTIUS I HOMOGENIS DE LA COMPTABILITAT ESPECÍFICA ASSOCIADA A LES APORTACIONS ALS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS AMB TRANSPARÈNCIA.

ERC amb l’adhesió de PSC, C’S, ICV-EUiA-PIRATES, CiU i CUP-PA

    U09/2340
MOCIÓ PER LA MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT EN L’ESTACIÓ DE RODALIES DE BELLVITGE.

Moció per millorar l'accessibilitat de rodalies Aprovada

MOCIONS INDIVIDUALS

PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA

10      U09/2334
MOCIO PER LA MODIFICACIÓ DELS ARTÍCLES 87 I 88 DE LA LLEI DE TRÀNSIT I SEGURETAT VIAL

 

CIUTADANS

11      U09/2341
MOCIÓ DE REBUIG A L’AUGMENT DE LES TARIFES DEL TRANSPORT PÚBLIC A LA REGIÓ METROPOLITANA DE BARCELONA.

 

INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA-PIRATES

12      U09/2337
MOCIÓ PER LA MILLORA DE LA XARXA D’AUTOBUSOS DE LA CIUTAT.

13      U09/2339
MOCIÓ DE DISCIPLINA URBANÍSTICA PER LA CONSERVACIÓ DEL PATRIMONI PROTEGIT: TORRE GRAN, CAL MASOVER NOU I CAN RIGAL.

Moció disciplina urbanística conservació PatrimoniLH Aprovada

 

PARTIT POPULAR

14      U09/2336
MOCIÓ DE SUPORT I DEFENSA DE LA PRESÓ PERMANENT REVISABLE.

 

15      U09/2338
MOCIÓ DE REBUIG A LA PUJADA DE LES TARIFES DEL TRANSPORT PÚBLIC PREVISTES PER A 2018 PER L’ATM.

 

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA

16      U09/2331
MOCIÓ PER LA INSTAL.LACIÓ DE CARREGADORS SOLARS PER A DISPOSITIUS MÒBILS A L’HOSPITALET.

 

CONVERGÈNCIA I UNIÓ

17      U09/2343
MOCIÓ PER OBRIR UN PROCÉS PARTICIPATIU PER REMODELAR LA RAMBLA DE JUST OLIVERAS

 

CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR-POBLE ACTIU

18      U09/2295
MOCIÓ PER A LA REVISIÓ I CONTROL DE LA CORRECTA APLICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS A LES GRANS SUPERFÍCIES I FUNDACIONS.

19      U09/2299
MOCIÓ EN DEFENSA DEL SECTOR DEL TAXI, CONTRA L’INTRUSISME I LA DESREGULACIÓ.

20
PRECS I PREGUNTES.