PLE 07/2017 Ordinari del 25 de juliol de 2017

ORDRE DEL DIA

LECTURA I APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA QUE VA TENIR LLOC EL 25 DE JULIOL DE 2017.

I. PART RESOLUTÒRIA.

 

COMISSIÓ PERMANENT DE PRESIDÈNCIA

ALCALDIA-PRESIDÈNCIA

1     U0104/228
DONAR COMPTE AL PLE DE L’INFORME DE L’ALCALDIA PREVIST A L’ART. 104 BIS APARTAT 6 DE LA LLEI 7/1985, DE 2 D’ABRIL, REGULADORA DE LES BASES DE RÈGIM LOCAL RELATIU AL PERSONAL EVENTUAL D’AQUESTA CORPORACIÓ. (2ON. TRIMESTRE 2017). (EXP. 4180/2016)

2     U0104/227
DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET DE L’ALCALDIA 5274/2017, DE 28 DE JUNY, RELATIU AL NOMENAMENT DE PERSONAL EVENTUAL. (EXP. 4180/2016)

3     U0104/229
DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET DE L’ALCALDIA 5474/2017, DE 5 DE JULIOL, RELATIU AL CESSAMENT DE PERSONAL EVENTUAL. (EXP. 4180/2016)

4     U0104/230
ACORD PER A LA RESOLUCIÓ DE LES AL•LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA DEL REGLAMENT ORGÀNIC DELS ÒRGANS DE DEFENSA DE LA CIUTADANIA DAVANT L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT: SÍNDIC/A I COMISSIÓ DE SUGGERIMENTS I RECLAMACIONS. (EXP. 3613/2016)

HISENDA I SERVEIS CENTRALS

5     U06020201/539 N
ACORD RELATIU A L’AUTORITZACIÓ DE LA COMPATIBILITAT SOL•LICITADA PEL FUNCIONARI INTERÍ J.M.P., PER EXERCIR ACTIVITAT PÚBLICA. (EXP. 13678/2016)

6     U060206/944 C
ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 51 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI 2017, CORRESPONENT A L’EXPEDIENT 115/2017 EN LA MODALITAT DE TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT. (EXP. 19573/2017)

7     U060206/945 C
ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 49 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI 2017, CORRESPONENT A L’EXPEDIENT 101/2017 EN LA MODALITAT DE BAIXA PER ANUL·LACIÓ/SUPLEMENTS DE CRÈDIT. (EXP. 19843/2017)

8    U060206/947 C
ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 53 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI 2017, CORRESPONENT ALS EXPEDIENTS 120 I 127/2017 EN LA MODALITAT DE BAIXA PER ANUL•LACIÓ/CRÈDIT EXTRAORDINARI. (EXP. 20088/2017)

9     U060206/948 C
ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 56 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI 2017 CORRESPONENT A L’EXPEDIENT 134/2017, EN LA MODALITAT DE SUPLEMENT DE CRÈDIT I 135/2017 DE CRÈDIT EXTRAORDINARI. (EXP. 20712/2017)

10    U0603/190
DONAR COMPTE DE LA INFORMACIÓ CONTINGUDA A L’ARTICLE 207 DEL TEXT REFÓS DE LA LLEI REGULADORA DE LES HISENDES LOCALS, REFERIDA A L’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D’AQUEST AJUNTAMENT I DELS MOVIMENTS FINANCERS DE LA TRESORERIA, PER OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES I NO PRESSUPOSTÀRIES, AIXÍ COM DE LA SITUACIÓ DELS FONS LÍQUIDS DE LA TRESORERIA, FINS A LA DATA DE 30 DE JUNY DE 2017. (EXP. 19512/2017)

11     U0603/191
DONAR-SE PER ASSABENTAT DELS INFORMES DE TRESORERIA I D’INTERVENCIÓ, D’ACORD AMB L’ART. 5 DE LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, QUE MODIFICA LA LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, I L’ARTICLE 10 DE LA LLEI 25/2013, DE 27 DE DESEMBRE, SOBRE ELS TERMINIS DE PAGAMENT ALS PROVEÏDORS I LA GESTIÓ DE LES FACTURES, REFERITS AL 30.06.2017 (2ON TRIMESTRE 2017). (EXP. 20259/2017)

COMISSIÓ PERMANENT DE DRETS I TERRITORI

BENESTAR I DRETS SOCIALS
REGIDORIA DE GOVERN DE BENESTAR SOCIAL

 

12     U040203/482 N
ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. E.L.G. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300 EUROS. EXP. SA. 250/16. (EXP. 16008/2016)

13    U040203/503 N
ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. D.D.R. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300 EUROS. EXP. SA. 20/17. (EXP. 9701/2017)

14     U040203/507 N
ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. G.R.E. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 150,25 EUROS. EX. 11/17VR (EXP. 10239/2017)

15    U040203/509 N
ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. R.J.G.CH. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 150,25 EUROS – EX. 2/17 PA (EXP. 8390/2017)

16    U040203/510 N
ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. R.G.P.G. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 150,25 EUROS. EX. SA 300/2016. (EXP. 7816/2017)

17    U040203/515 N
ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. N.M.E. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300 EUROS. EXP. SA 302/16. (EXP. 7822/2017)

18    U040203/516 N
ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. C.C.M. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300 EUROS. EXP. SA. 18/17. (EXP. 9674/2017)

19    U040203/520 N
ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. G.A.C.H. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300 EUROS – EX, 43/17 VR. (EXP. 11411/2017)

20    U040203/521 N
ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. C.R.R.C. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300 EUROS – EX, 28/17 VR. (EXP. 10207/2017)

II. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN. MOCIONS, PARTICIPACIÓ, PRECS I PREGUNTES.

DESPATX OFICIAL DE DECRETS I RESOLUCIONS

21    U0105/1058
DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA I LES RESOLUCIONS DICTADES PER DELEGACIÓ, CORRESPONENTS AL PERÍODE DEL 21 DE JUNY AL 18 DE JULIOL DE 2017, QUE COMPRENEN ELS NÚMEROS DEL 5035 AL 5765.

DESPATX OFICIAL JUNTA DE GOVERN LOCAL

22   U0105/1057
DONAR COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL A LES SESSIONS NÚMEROS 24, 25, 26 I 27 DEL 27 DE JUNY I 4, 11 I 18 DE JULIOL DE 2017, RESPECTIVAMENT.

MOCIONS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS

MOCIONS CONJUNTES

 

ICV-EUiA-PIRATES, CUP-PA Amb adhesió de CIUTADANS

23   U09/2282
MOCIÓ DE SUPORT A LA RESOLUCIÓ APROVADA AL PARLAMENT SOBRE L’ATURADA DEL PLA DIRECTOR URBANÍSTIC GRAN VIA-LLOBREGAT I PER UN URBANISME SOSTENIBLE.

Deixada sobre la taula.

ERC, CiU, CUP-PA

24   U09/2263
MOCIÓ PER A REFERMAR EL COMPROMÍS MUNICIPAL AMB EL “REGLAMENT PER A L’ÚS DE LA LLENGUA CATALANA A L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT”.

PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA Amb adhesió de CIUTADANS, ICV-EUiA-PIRATES, ERC I CiU

25   U09/2271
MOCIO PER LA QUAL ES PROPOSA L’ADHESIÓ AL DOCUMENT DE RECONEIXEMENT I COMPROMIS IMPULSAT PER LA COMISSIO PROMOTORA RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA.

Moció suport Renda Garantida APROVADA #CanviemLH

 

PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA Amb adhesió d’ERC I CiU

26   U09/2276
MOCIÓ DE SUPORT A LA CANDIDATURA DE LA SARDANA A LA LLISTA REPRESENTATIVA DEL PATRIMONI CULTURAL IMMATERIAL DE LA HUMANITAT, DE LA UNESCO.

CIUTADANS Amb adhesió del PP

27    U09/2278
MOCIÓ PER A LA IMPLEMENTACIÓ DE MESURES URGENTS PER A GARANTIR LA CONVIVÈNCIA A L’ENTORN DEL PARC DE LOS PAJARITOS.

MOCIONS INDIVIDUALS
CIUTADANS

28    U09/2280
MOCIÓ PER A SUSPENDRE DE FORMA CAUTELAR LA LIQUIDACIÓ DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA (PLUSVÀLUA MUNICIPAL), EN APLICACIÓ DE LA SENTÈNCIA DEL TC NÚM. 59/2017 DE DATA 11 DE MAIG 2017.

INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA-PIRATES

29     U09/2283
MOCIÓ PER REDUIR L’EXPOSICIÓ DE LA POBLACIÓ I EL MEDI AMBIENT A DISRUPTORS ENDOCRINS.

Moció reducció Disruptors Endocrins #CanviemLH #PleLH

 

30    U09/2287
MOCIÓ SOBRE LA REGULACIÓ DEL LLOGUER I LA CREACIÓ D’INSTRUMENTS DE CONCERTACIÓ ECONÒMICA AMB ELS ENS LOCALS PER A LA REHABILITACIÓ D’HABITATGES DESTINATS AL LLOGUER.

Deixada sobre la taula.

PARTIT POPULAR

 

31    U09/2279
MOCIÓ DE REBUIG AL REFERÈNDUM IL•LEGAL I ANTIDEMOCRÀTIC.

32   U09/2281
MOCIÓ PER A REGLAMENTAR UNA NORMATIVA ESPECÍFICA PER ALS SEGWAYS, RODES ELÈCTRIQUES, PATINETS A MOTOR O TRICICLES.

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA

33    U09/2273
MOCIÓ PER LA REMODELACIÓ DEL CARRER MAJOR.

34    U09/2274
MOCIÓ PER A LA DEROGACIÓ DE L’ARTICLE 315.3 DEL CODI PENAL PER A LA DESPENALITZACIÓ DEL DRET DE VAGA.

35    U09/2275
MOCIÓ PER LA PROMOCIÓ DE MESURES DAVANT L’ALÇA DELS PREUS AL MERCAT DE LLOGUER D’HABITATGES.

CONVERGÈNCIA I UNIÓ

 

36    U09/2285
MOCIÓ PER REDUÏR L’IVA DELS SERVEIS FUNERARIS.

37    U09/2286
MOCIÓ PER PERMETRE QUE LES ENTITATS I ASSOCIACIONS DE MALALTS PUGUIN DEIXAR MATERIAL INFORMATIU ALS CENTRES SANITARIS DE LA CIUTAT.

38    U09/2288
MOCIÓ PER INTRODUIR UNA NOVA TARIFA ALS POLIESPORTIUS DE LA CIUTAT.

CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR-POBLE ACTIU

39    U09/2284
MOCIÓ PER A REVISAR LA BONIFICACIÓ DE L’IMPOST DE BÉNS IMMOBLES (IBI), DELS IMMOBLES PROPIETAT DE L’ESGLÉSIA I UTILITZATS PER A REALITZAR ACTIVITATS ECONÒMIQUES, A L’HOSPITALET.

40  PRECS I PREGUNTES.