PLE 8/2018    24 DE JULIOL DE 2018

ORDRE DEL DIA

I. PART RESOLUTÒRIA.

COMISSIÓ PERMANENT DE PRESIDÈNCIA

ALCALDIA-PRESIDÈNCIA

1    U0104/266
ACORD RELATIU A LA RECTIFICACIÓ D’ERROR MATERIAL DE L’ACTA DEL PLE MUNICIPAL ORDINARI DEL 24 D’ABRIL DE 2018, APROVADA DEFINITIVAMENT EL 22 DE MAIG DE 2018. (EXP. 18055/2018)

COORDINACIÓ, PLANIFICACIÓ, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ

2     U0207/36 N
ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ DE LA SEGONA ADDENDA AL PROTOCOL DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT I LA UNIVERSITAT DE BARCELONA, PER A UNA RESIDÈNCIA UNIVERSITÀRIA AL CAMPUS DE CIÈNCIES DE LA SALUT DE BELLVITGE.(EXP.17390/2018)

3     U0207/34 N
ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ, PER A LA CREACIÓ D’UN EQUIPAMENT DESTINAT A RESIDÈNCIA UNIVERSITÀRIA, AL CARRER DE LA RESIDÈNCIA, NÚMEROS 8-12, QUE COMPORTA LA MUTACIÓ D’UN SÒL DESTINAT A EQUIPAMENT ESPORTIU, A UN EQUIPAMENT DOCENT, I D’UN SÒL DESTINAT A SISTEMA VIÀRI, A UN SÒL QUE ES DESTINA A SISTEMA D’EQUIPAMENTS COMUNITARIS I DOTACIONS ACTUALS DE NOVA CREACIÓ A NIVELL METROPOLITÀ (CLAU 7C) DE CARÀCTER ESPORTIU. (EXP.14259/2018)

4     U0207/33 N
ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ A LES PARCEL·LES SITUADES AL CARRER JOSÉ AGUSTIN GOYTISOLO, NÚMEROS 9-11 I NÚMERO 13, I AL CARRER MONTSERRAT ROIG, NÚMEROS 10-14, AL SECTOR PEDROSA, DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT. (EXP.12047/2018)

5     U0207/35 N
ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ PROVISIONAL, AMB RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIONS, DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ PER A LA REGULACIÓ DE LES CONDICIONS D’EMPLAÇAMENT DELS HABITATGES D’ÚS TURÍSTIC I DELS ESTABLIMENTS DESTINATS A ALLOTJAMENT TEMPORAL AL MUNICIPI DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT. (EXP.15910/2018)

HISENDA I SERVEIS CENTRALS

6     U06020201/571 N
ACORD RELATIU AL RECONEIXEMENT DE LA COMPATIBILITAT SOL·LICITADA PEL FUNCIONARI K.G.,P. PER EXERCIR ACTIVITAT PRIVADA (EXP. 15388 /2018).

7     U06020201/572 N
ACORD RELATIU AL RECONEIXEMENT DE LA COMPATIBILITAT SOL·LICITADA PEL FUNCIONARI P.C.,S. PER EXERCIR ACTIVITAT PRIVADA (EXP. 17940/2018).

8     U060206/973 C
ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 41 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI 2018, CORRESPONENT A L’EXPEDIENT 111/2018, EN LA MODALITAT DE BAIXA PER ANUL·LACIÓ/CRÈDIT EXTRAORDINARI (EXP. 14604/2018).

9     U060206/976 C
ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 48 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI 2018, CORRESPONENT A L’EXPEDIENT 116/2018, EN LA MODALITAT DE BAIXA PER ANUL·LACIÓ/CRÈDIT EXTRAORDINARI (EXP. 19075/2018).

10     U060206/977 C
ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 51 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI 2018, CORRESPONENT ALS EXPEDIENTS 144-145-148 I 150/2018, EN LA MODALITAT DE TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT (EXP. 19882/2018).

11     U060206/978 C
ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 52 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI 2018, CORRESPONENT ALS EXPEDIENTS 139-142-143 I 146/2018, EN LA MODALITAT DE TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT (EXP. 19892/2018).

12     U060206/979 C
ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 53 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI 2018, CORRESPONENT A L’EXPEDIENT 162/2018, EN LA MODALITAT DE BAIXA PER ANUL·LACIÓ/CRÈDIT EXTRAORDINARI. (EXP. 20005/2018)

13     U060206/980 C
ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 54 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI 2018, CORRESPONENT A L’EXPEDIENT 167/2018, EN LA MODALITAT DE CRÈDIT EXTRAORDINARI. (EXP. 20120/2018)

14     U0603/202
DONAR COMPTE DE LA INFORMACIÓ CONTINGUDA A L’ARTICLE 207 DEL TRLRHL, REFERIDA A L’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D’AQUEST AJUNTAMENT I DELS MOVIMENTS FINANCERS DE LA TRESORERIA, PER OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES I NO PRESSUPOSTÀRIES, AIXÍ COM DE LA SITUACIÓ DELS FONS LÍQUIDS DE LA TRESORERIA, FINS AL 30 DE JUNY DE 2018 (EXP. 18463/2018).

COMISSIÓ PERMANENT DE DRETS I TERRITORI

BENESTAR I DRETS SOCIALS

15     U040203/588 N
ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. A.J.,P. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 2.404,06 EUROS. SA044/18. DG (EXP. 9611/2018).

16     U040203/589 N
ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. R.C.,C.R. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 2.404,06 EUROS. SA225/17. DG (EXP. 4352/2018).

17     U040203/590 N
ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. V.E.,S. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 2.404,06 EUROS. SA280/17. DG (EXP. 4360/2018).

18     U040203/591 N
ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. D.F.,V. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 2.404,06 EUROS. SA279/17. DG (EXP. 4332/2018).

19     U040203/592 N
ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. C.B.,C. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 2.404,06 EUROS. SA222/17. DG (EXP. 4349/2018).
20     U040203/593 N
ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ A LA SRA. G.B.,A. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 2.404,06 EUROS. SA282/17. DG (EXP. 4322/2018).

21     U040203/594 N
ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. F.A.,J. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 2.404,06 EUROS. SA356/17. DG (EXP. 2327/2018).

22     U040203/600 N
ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. CH.E.,J.M. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 2.404,06 EUROS. SA175/17PA (EXP. 21236/2017).

23     U040203/601 N
ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. B.CH.,F. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 2.404,06 EUROS. SA26/18PA (EXP. 4043/2018).

24     U040203/602 N
ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. M.V.,R. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 2.404,06 EUROS. SA027/18PA (EXP. 4002/2018).

25     U040203/603 N
ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. C.P.,R. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 2.404,06 EUROS. SA035/18PA (EXP. 4245/2018).

26     U040203/605 N
ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. S.F,J.L. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 2.404,06 EUROS. SA 377/17. DG (EXP. 2331/2018).

27     U040203/606 N
ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ A LA SRA. G.O.,M.G. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 2.404,06 EUROS. SA 074/18. DG (EXP. 9654/2018).

28     U040203/608 N
ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. B.CH.,F.E. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 2.404,06 EUROS. SA 329/17. DG (EXP. 9484/2018).

29     U040203/609 N
ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. R.G.,J. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 2.404,06 EUROS. SA 28/18. DG (EXP. 8284/2018).

30     U040203/610 N
ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. P.R.,R. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 2.404,06 EUROS. SA320/17PA (EXP. 2363/2018).

31     U040203/613 N
ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. B.B.,A. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 2.404,06 EUROS. SA290/17 (EXP. 8349/2018).

ESPAI PÚBLIC, HABITATGE, URBANISME I SOSTENIBILITAT

32     U050201/68 N
ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT, PER A L’ENCÀRREC DE LA GESTIÓ DEL MANTENIMENT DEL PARC DE CAN BUXERES D’AQUEST MUNICIPI (EXP. 27611/2017).

II. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN. MOCIONS, PARTICIPACIÓ, PRECS I PREGUNTES.

DESPATX OFICIAL DE DECRETS I RESOLUCIONS

33     U0105/1080
DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA I LES RESOLUCIONS DICTADES PER DELEGACIÓ, CORRESPONENTS AL PERÍODE DEL 6 DE JUNY AL 17 DE JULIOL DE 2018, QUE COMPRENEN ELS NÚMEROS DEL 4120 AL 5558. (EXP. 1234/2018).

DESPATX OFICIAL JUNTA DE GOVERN LOCAL

34     U0105/1081
DONAR COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL A LES SESSIONS NÚMEROS 29, 30, 31, 32, 33 I 34 DE 26 I 29 DE JUNY I 3, 10, 13 I 17 DE JULIOL DE 2018, RESPECTIVAMENT. (EXP. 1227/2018)

MOCIONS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS

MOCIONS CONJUNTES

ICV-EUiA-PIRATES, ERC, CUP-PA

35     U09/2444
MOCIÓ DE SUPORT I PER LA PROTECCIÓ DELS DEFENSORS DELS DRETS HUMANS A COLÒMBIA.

Moció defensa drets humans Colombia

ERC, CiU, CUP-PA

36     U09/2448
MOCIÓ PER DEDICAR UN ESPAI PÚBLIC DE LA CIUTAT AL REFERÈNDUM DE L’1 D’OCTUBRE.

MOCIONS INDIVIDUALS

PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA

37     U09/2441
MOCIÓ PEL CONSENS POLÍTIC I SOCIAL AL VOLTANT DELS GRANS TEMES DE PAÍS.

CIUTADANS

38     U09/2445
MOCIÓ PER A LA REALITZACIÓ D’UN CENS ANUAL DE PERSONES QUE VIUEN ALS CARRERS DE L’HOSPITALET.

39     U09/2447
MOCIÓ PER EXIGIR L’EFECTIVA TRANSPARÈNCIA DE LA COMPTABILITAT DELS GRUPS MUNICIPALS EN LES ASSIGNACIONS PÚBLIQUES DE L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET.

INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA-PIRATES

40     U09/2446
MOCIÓ PER LA MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT, LA SEGURETAT I LA COBERTURA VERDA AL CARRER BRUC.

Moció d'Accessibilitat al carrer bruc

41     U09/2450
MOCIÓ PER DEMANAR LA RETIRADA DE LA PROVA PILOT DE REDUCCIÓ HORÀRIA ALS CENTRES DE SALUT DE L’ATENCIÓ PRIMÀRIA DE CATALUNYA.

Moció Horari CAPs Marea Blanca

42     U09/2451
MOCIÓ PER UN PROCÉS PARTICIPATIU SOBRE ELS USOS DEL SOLAR ENTRE TRAVESSIA INDUSTRIAL I EL CARRER DE LA FEIXA LLARGA.

Moció Usos Cirque du soleil

PARTIT POPULAR

43     U09/2442
MOCIÓ PER A LA CREACIÓ D’UN PLA PER A LES PERSONES QUE VIUEN SOLES DE MANERA NO DESITJADA.

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA

44     U09/2449
MOCIÓ PER LA DEFENSA DEL PATRIMONI HISTÒRIC, ARQUITECTÒNIC I NATURAL DE L’HOSPITALET.

45     U09/2443
MOCIÓ PER LA IDENTIFICACIÓ I RETIRADA DE FIBROCIMENT A L’HOSPITALET I L’ADHESIÓ A LA CAMPANYA “AMIANT ZERO A EUROPA”.

CONVERGÈNCIA I UNIÓ

46     U09/2452
MOCIÓ PER DONAR SUPORT A LA DECLARACIÓ DEL DIA DE L’ALLIBERAMENT FISCAL.

47     U09/2453
MOCIÓ PER MILLORAR L’ESPAI AMB BANCS DE LA PLAÇA DEL MERCAT DE COLLBLANC.

48     U09/2454
MOCIÓ PER MODIFICAR L’ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE SOROLLS I VIBRACIONS.

49
PRECS I PREGUNTES.