PLE 7/2018   26 DE JUNY DE 2018

ORDRE DEL DIA

Lectura de la declaració institucional per una societat lliure de masclismes

Decla institucional no és abús és violació

I. PART RESOLUTÒRIA.

COMISSIÓ PERMANENT DE PRESIDÈNCIA

ALCALDIA-PRESIDÈNCIA

     U0104/263
DONAR COMPTE DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL SÍNDIC DE GREUGES DE CATALUNYA I LA SÍNDICA DE GREUGES DE L’HOSPITALET. (EXP. 13547/2018)

     U0104/264
DONAR COMPTE DE L’INFORME DE L’ALCALDIA PREVIST A L’ART. 104 BIS APARTAT 6 DE LA LLEI 7/1985, DE 2 D’ABRIL, REGULADORA DE LES BASES DE RÈGIM LOCAL, RELATIU AL PERSONAL EVENTUAL D’AQUESTA CORPORACIÓ. (2ON. TRIMESTRE 2018). (EXP. 4180/2016)

SEGURETAT, CONVIVÈNCIA I CIVISME

3      U03020402/54 C
ACORD RELATIU A LA RECTIFICACIÓ D’ERRADES MATERIALS DE L’ACORD DE PLE DE 23 DE MARÇ DE 2018, PEL QUAL S’APROVA LA MINUTA DEL CONVENI AMB L’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA, EN POLITIQUES I ACCIONS CONJUNTES SOBRE ELS DESPLAÇAMENTS DE PERSONES AMB GREUS DIFICULTATS PER UTILITZAR EL TRANSPORT PÚBLIC, AL MUNICIPI DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT, EN EL PERÍODE DE 2020-2023. (EXP. 21545/2017)

HISENDA I SERVEIS CENTRALS

    U06020201/561 N
ACORD RELATIU AL RECONEIXEMENT DE LA COMPATIBILITAT SOL·LICITADA PEL FUNCIONARI P.C.,C., PER EXERCIR ACTIVITAT PRIVADA.(EXP. 2813 /2018).

5      U06020201/567 N
ACORD RELATIU AL RECONEIXEMENT DE LA COMPATIBILITAT SOL·LICITADA PEL FUNCIONARI L.P.,A., PER EXERCIR ACTIVITAT PRIVADA. (EXP. 10557/2018).

6      U06020201/568 N
ACORD RELATIU AL RECONEIXEMENT DE LA COMPATIBILITAT SOL·LICITADA PER LA FUNCIONÀRIA B.S.,M.C., PER EXERCIR ACTIVITAT PRIVADA.(EXP 12496/2018).

    U06020201/569 N
ACORD RELATIU AL RECONEIXEMENT DE LA COMPATIBILITAT SOL·LICITADA PEL FUNCIONARI I.U.,R. PER EXERCIR ACTIVITAT PÚBLICA (EXP. 12943/2018).

    U06020201/570 N
ACORD RELATIU AL RECONEIXEMENT DE LA COMPATIBILITAT SOL·LICITADA PER LA TREBALLADORA LABORAL TEMPORAL, L.,M., (ADSCRITA A PLA D’OCUPACIÓ), PER EXERCIR ACTIVITAT PRIVADA. (EXP 12944/2018).

9      U060206/969 C
ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 30 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI 2018, CORRESPONENT A L’EXPEDIENT 109/2018 EN LA MODALITAT DE BAIXA PER ANUL·LACIÓ/SUPLEMENT DE CRÈDIT. (EXP.13009/2018)

10      U060206/970 C
ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 36 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI 2018, CORRESPONENT A L’EXPEDIENT 117/2018, EN LA MODALITAT DE TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT. (EXP. 14001/2018).

11      U060206/972 C
ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 40 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI 2018, CORRESPONENT ALS EXPEDIENTS 119/2018, EN LA MODALITAT DE BAIXA PER ANUL·LACIÓ/CRÈDIT EXTRAORDINARI I 120/2018 EN LA MODALITAT DE BAIXA PER ANUL·LACIÓ/SUPLEMENT DE CRÈDIT. (EXP. 14592/2018)

12      U060206/974 C
ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 42 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI 2018, CORRESPONENT A L’EXPEDIENT 131/2018, EN LA MODALITAT DE BAIXA PER ANUL·LACIÓ/CRÈDIT EXTRAORDINARI. (EXP. 14641/2018)

13      U060206/975 C
ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 43 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI 2018, CORRESPONENT A L’EXPEDIENT 125/2018, EN LA MODALITAT DE BAIXA PER ANUL·LACIÓ/CRÈDIT EXTRAORDINARI. (EXP. 15130/2018)

14      U0603/201
DONAR-SE PER ASSABENTAT DELS INFORMES DE TRESORERIA I D’INTERVENCIÓ, D’ACORD AMB L’ART. 5 DE LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, QUE MODIFICA LA LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, I L’ARTICLE 10 DE LA LLEI 25/2013, DE 27 DE DESEMBRE, SOBRE ELS TERMINIS DE PAGAMENT ALS PROVEÏDORS I LA GESTIÓ DE LES FACTURES, REFERITS AL 31.03.2018 (1R TRIMESTRE 2018) (EXP. 12865/2018).

COMISSIÓ PERMANENT DE DRETS I TERRITORI

BENESTAR I DRETS SOCIALS

REGIDORIA DE GOVERN DE BENESTAR SOCIAL

15      U040203/578 N
ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. M.A.C.C. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 2.404,06.- EUROS. SA327/17PA. (EXP. 3209/2018)

16      U040203/579 N
ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. A.G.F. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 2.404,06.- EUROS. SA25/18PA. (EXP. 4014/2018)

17      U040203/580 N
ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ A LA SRA. S.C.Q. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 2.404,06.- EUROS. SA29/18CS. (EXP. 4059/2018)

18      U040203/581 N
ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. J.C.G.H. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 2.404,06.- EUROS. SA32/18CS. (EXP. 4212/2018)

19      U040203/583 N
ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. C.A.M.V. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 2.404,06.- EUROS. SA34/18PA. (EXP.4230/2018)

20      U040203/584 N
ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ A LA SRA. A.J.V. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 2.404,06.- EUROS. SA31/18PA. (EXP. 4184/2018)

21      U040203/585 N
ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ A LA SRA. P.M.M. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 2.404,06.- EUROS. SA02/18PA. (EXP. 2320/2018)

22      U040203/587 N
ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. E.T.A. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 2.404,06.- EUROS. SA398/17CS. (EXP. 3164/2018)

II. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN. MOCIONS, PARTICIPACIÓ, PRECS I PREGUNTES.

DESPATX OFICIAL DE DECRETS I RESOLUCIONS

23      U0105/1078
DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA I LES RESOLUCIONS DICTADES PER DELEGACIÓ, CORRESPONENTS AL PERÍODE DEL 9 DE MAIG AL 5 DE JUNY DE 2018, QUE COMPRENEN ELS NÚMEROS DEL 3405 AL 4119. (EXP. 1234/2018).

DESPATX OFICIAL JUNTA DE GOVERN LOCAL

24      U0105/1079
DONAR COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL A LES SESSIONS NÚMEROS 22, 23, 24, 25, 26, 27 I 28 DE 22, 29 I 31 DE MAIG I 5, 7, 12 I 19 DE JUNY DE 2018, RESPECTIVAMENT. (EXP. 1227/2018)

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

25      U010901/133
INICIATIVA CIUTADANA POPULAR DE LA FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE VECINOS DE L’HOSPITALET, SOBRE EL DRET A L’HABITATGE. (EXP. 14.265/2018)

26      U010901/136
PETICIÓ DE PARAULA DE L’ENTITAT AMPA ESCOLA PAU SANS, EN RELACIÓ A APORTAR LA SEVA VISIO RESPECTE A LA MOCIO PER A LA MILLORA DE LA MOBILITAT ESCOLAR A L’HOSPITALET DE LLOBREGAT, PRESENTADA DE FORMA CONJUNTA PER DIFERENTS GRUPS MUNICIPALS.

MOCIONS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS

MOCIONS CONJUNTES

ICV-EUiA-PIRATES, ERC, CUP-PA

27      U09/2438
MOCIÓ PER A LA MILLORA DE LA MOBILITAT ESCOLAR A L’HOSPITALET DE LLOBREGAT.

Moció Mobilitat escolar Xarxa Groga

ERC, CUP-PA Amb l’adhesió de CiU

28      U09/2437
MOCIÓ DE SUPORT ALS CANTANTS DE RAP VALTONYC, HÁSEL I ELGIO EN DEFENSA DE LA LLIBERTAT D’EXPRESSIÓ.

ICV-EUiA-PIRATES, CiU Amb l’adhesió de CUP-PA

29      U09/2436
MOCIÓ PER ATURAR L’APLICACIÓ DEL PLA DIRECTOR DE L’ARBRAT DE L’HOSPITALET.

Moció per aturar l'arbricidi

ICV-EUiA-PIRATES Amb l’adhesió de CiU

30      U09/2431
MOCIÓ D’ACCIONS URGENTS DE CONSOLIDACIÓ I SEGURITAT DEL PATRIMONI LH I PROPOSTES DE FUTUR: CASTELL DE BELLVIS I CAN TRINXET.

Moció PatrimoniLH Can Trinxet i Castell de Bellvís

ERC, CUP-PA

31      U09/2365
MOCIÓ PER LA RECUPERACIÓ DE LA SOBIRANIA CATALANA.

32      U09/2439
MOCIÓ PER IMPULSAR QUE EL 28 DE JUNY, DIA INTERNACIONAL DE L’ALLIBERAMENT LGTBI, DISPOSI D’UN CARRER A LA CIUTAT DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT.

MOCIONS INDIVIDUALS

CIUTADANS

33      U09/2426
MOCIÓ PER GARANTIR L’ACCÉS UNIVERSAL EN L’EDUCACIÓ OBLIGATÒRIA A LLIBRES DE TEXT I EQUIVALENTS EN L’HOSPITALET.

34      U09/2428
MOCIÓ PER A L’ACCESSIBILITAT UNIVERSAL EN LES DEPENDÈNCIÈS MUNICIPALS DE L’HOSPITALET.

INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA-PIRATES

35      U09/2433
MOCIÓ DE SOL·LICITUD D’UN PROJECTE INTEGRAL ANIMALISTA.

Moció Animalista i refugi municipal d'animals

36       U09/2435
MOCIÓ PER DESTINAR IMMOBLES PROVINENTS D’HERÈNCIES INTESTADES A HABITATGE PÚBLIC.

Moció per destinar herències Intestades a habitatge de lloguer social

37      U09/2440
MOCIÓ PEL DIA DE L’ORGULL LÈSBIC, GAI, TRANS, BISEXUAL I INTERSEXUAL (LGTBI).

Moció Orgull LGTBI 2018

PARTIT POPULAR

38      U09/2427
MOCIÓ PER BUSCAR LA UBICACIÓ DEFINITIVA PER A LA INSTAL·LACIÓ D’UN DIPÒSIT MUNICIPAL QUE ALBERGUI A TOTS ELS VEHÍCLES I EN EL QUE ES REALITZIN TOTS ELS SERVEIS.

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA

39      U09/2425
MOCIÓ PER DONAR SUPORT I COL·LABORAR EN EL PROJECTE LOCAL DEL BANC D’ENERGIA DE L’HOSPITALET.

40      U09/2424
MOCIÓ PER A LA INSTAL·LACIÓ DE LLAMBORDINS “STOLPERSTEINE” EN RECORD A LES PERSONES DE L’HOSPITALET DEPORTADES ALS CAMPS DE CONCENTRACIÓ NAZIS.

41      U09/2423
MOCIÓ PER COMPATIBILITZAR EL DESCANS DELS VEÏNS I VEÏNES AMB L’ACTIVITAT EN L’ESPAI PÚBLIC, PLACES I CARRERS DE L’HOSPITALET.

CONVERGÈNCIA I UNIÓ

42     U09/2432
MOCIÓ PER MILLORAR LA SENYALITZACIÓ I L’ENTORN DE LA PLAÇA DE LA REMUNTA.

43     U09/2434
MOCIÓ SOBRE LES AULES D’ESTUDI.

CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR-POBLE ACTIU

44      U09/2429
MOCIÓ PER A LA RECUPERACIÓ DE L’OFICI CISTELLER I L’APROFITAMENT COORDINAT DELS RECURSOS NATURALS URBANS.

45      U09/2430
MOCIÓ PER A LA REVISIÓ I CONTROL DE LA POSADA EN MARXA DE LA ZONA AIRE D’APARCAMENT REGULAT, AL BARRI DE CAN SERRA.

46
PRECS I PREGUNTES.