PLE 12/2017 Ordinari del 28 de novembre de 2017

ORDRE DEL DIA

LECTURA I APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA QUE VA TENIR LLOC EL 26 DE SETEMBRE DE 2017.

 

Declaració Institucional eliminació Violència masclista

I. PART RESOLUTÒRIA.

COMISSIÓ PERMANENT DE PRESIDÈNCIA

HISENDA I SERVEIS CENTRALS

      U06020201/550 N
ACORD RELATIU AL RECONEIXEMENT DE LA COMPATIBILITAT SOL•LICITADA PER LA FUNCIONÀRIA INTERINA M.V.B.M., PER EXERCIR ACTIVITAT PRIVADA. (EXP. 25323/2017)

2        U06020201/552 N
ACORD RELATIU AL RECONEIXEMENT DE LA COMPATIBILITAT SOL•LICITADA PER LA FUNCIONÀRIA INTERINA S.A.P., PER EXERCIR ACTIVITAT PRIVADA. (EXP. 25327/2017).

3       U06020201/553 N
ACORD RELATIU AL RECONEIXEMENT DE LA COMPATIBILITAT SOL•LICITADA PEL FUNCIONARI J.M.V.N., PER EXERCIR ACTIVITAT PRIVADA. (EXP. 25328/2017).

     U06020201/554 N
ACORD RELATIU AL RECONEIXEMENT DE LA COMPATIBILITAT SOL•LICITADA PEL FUNCIONARI J.E.B.B., PER EXERCIR ACTIVITAT PRIVADA. (EXP. 25330/2017).

     U06020201/555 N
ACORD RELATIU AL RECONEIXEMENT DE LA COMPATIBILITAT SOL•LICITADA PEL FUNCIONARI INTERÍ S.S.B., PER EXERCIR ACTIVITAT PRIVADA.(EXP. 2533/2017).

     U06020510/536 C
ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ DE LA RECTIFICACIÓ DE L’INVENTARI CONSOLIDAT DE BÉNS I DRETS D’AQUEST AJUNTAMENT, AMB REFERÈNCIA A 31 DESEMBRE DE 2016. (EXP.24984/2017)

     U0603/194
DONAR-SE PER ASSABENTAT DELS INFORMES DE TRESORERIA I D’INTERVENCIÓ, D’ACORD AMB L’ART. 5 DE LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, QUE MODIFICA LA LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, I L’ARTICLE 10 DE LA LLEI 25/2013, DE 27 DE DESEMBRE, SOBRE ELS TERMINIS DE PAGAMENT ALS PROVEÏDORS I LA GESTIÓ DE LES FACTURES, REFERITS AL 30.06.2017 (3r TRIMESTRE 2017). (EXP. 28674/2017)

COMISSIÓ PERMANENT DE DRETS I TERRITORI

BENESTAR I DRETS SOCIALS
REGIDORIA DE GOVERN DE BENESTAR SOCIAL

     U0402/2 F
ACORD RELATIU A VALIDAR I RECONÈIXER LES OBLIGACIONS DE L’AJUNTAMENT, PER UN IMPORT DE 94.857,05 EUROS, IVA INCLÒS, CORRESPONENTS ALS SERVEIS DE TELEASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA REALITZATS PER TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS SLU. (EXP.27460/2017)

     U040202/117 C
ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ DE LA MINUTA DE LA SEGONA ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET I EL CONSELL COMARCAL DEL BARCELONÈS, PER A L’ASSIGNACIÓ D’AJUTS COMPLEMENTARIS ALS AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR, PER ALS ALUMNES DE LES ESCOLES DEL MUNICIPI, CURS 2017-2018. (EXP. 25777/2017)

10       U040203/523 N
ACORD RELATIU A LA DESESTIMACIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ PRESENTAT CONTRA LA SANCIÓ IMPOSADA A LA SRA. A.M.O.P. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 150,25 EUROS. SA260/16 (EXP. 16334/2016)

11       U040203/536 N
ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ A LA SRA. V.Z.C. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300 EUROS. SA169/17VR. (EXP. 20757/2017)

12       U040203/537 N
ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ A LA SRA. A.G.B. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300 EUROS. SA180/17VR. (EXP. 20772/2017)

13       U040203/538 N
ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ A LA SRA. M.R.C. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300 EUROS. SA128/17PA. (EXP.14962/2017)

14        U040203/539 N
ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. C.O.P. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300 EUROS. SA124/17PA. (EXP.14852/2017)

15       U040203/540 N
ACORD RELATIU A ADMETRE I ESTIMAR EL RECURS DE REPOSICIÓ POTESTATIU ENVERS LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. J.A.A.L. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS. SA232/16 (EXP.1699/2017)

16       U040203/541 N
ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. B.S.B.V. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300 EUROS. SA118/17PA. (EXP.14851/2017)

17       U040203/542 N
ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. M.F.V.S. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300 EUROS. SA103/17PA. (EXP.14978/2017)

18       U040203/543 N
ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ A LA SRA. W.C.C.R. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 150,25 EUROS. SA186/17PA (EXP.21069/2017)

19       U040203/544 N
ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. P.O.P. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300 EUROS. SA201/17. (EXP.16395/2017)

20       U040203/545 N
ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. J.C.G.C. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300 EUROS. SA195/17PA. (EXP. 20908/2017)

21       U040203/546 N
ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. C.C.M. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300,00 EUROS. SA114/17 (EXP.16730/2017)

II. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN. MOCIONS, PARTICIPACIÓ, PRECS I PREGUNTES.

DESPATX OFICIAL DE DECRETS I RESOLUCIONS

22        U0105/1064
DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA I DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER DELEGACIÓ, CORRESPONENTS AL PERÍODE DEL 18 D’OCTUBRE AL 21 DE NOVEMBRE DE 2017, QUE COMPRENEN ELS NÚMEROS DEL 7752 AL 8862.

DESPATX OFICIAL JUNTA DE GOVERN LOCAL

23        U0105/1063
DONAR COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL A LES SESSIONS NÚMEROS 38, 39, 40, 41 I 42, DEL 24 I 31 D’OCTUBRE I DEL 7, 14 I 21 DE NOVEMBRE DE 2017, RESPECTIVAMENT.

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

24         U010901/128
PETICIÓ DE PARAULA DE L’ENTITAT ÒMNIUM CULTURAL, EN RELACIÓ A L’EMPRESONAMENT SENSE FIANÇA DELS PRESIDENTS DE LES ENTITATS ASSEMBLEA NACIONAL CATALANA I ÒMNIUM CULTURAL, AIXÍ COM DE 7 EXCONSELLERS I EXCONSELLERES I DE L’EXVICEPRESIDENT DEL GOVERN DE LA GENERALITAT.

MOCIONS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS

MOCIONS CONJUNTES
CIUTADANS, ICV-EUiA-PIRATES, PP, ERC, CiU, CUP-PA

25       U09/2302
MOCIÓ PER DEPURAR RESPONSABILITATS PER LA MORT DEL PI DE LA REMUNTA.

Moció per depurar responsabilitats per la mort del Pi Remunta

 

ERC, CiU Amb l’adhesió de CUP-PA

26       U09/2325
MOCIÓ A FAVOR DE L’ALLIBERAMENT DELS PRESOS POLÍTICS.

ERC, CUP-PA Amb l’adhesió d’ICV-EUiA-PIRATES

27       U09/2321
MOCIÓ CONTRA ELS ACOMIADAMENTS DEL PLA DE REESTRUCTURACIÓ DE INDÚSTRIES TITAN S.A.U. I EN SUPORT DE LA READMISSIÓ.

Moció contra els acomiadaments i la readmissió a industries Titanlux

ERC, CUP-PA

28      U09/2300
MOCIÓ PER LA CREACIÓ D’UNA COMISSIÓ FORMADA PER DIFERENTS GRUPS MUNICIPALS PER ABORDAR ELS PLUSOS IRREGULARS A LA GUÀRDIA URBANA DE L’HOSPITALET.

PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA Amb l’adhesió d’ICV-EUiA-PIRATES

29       U09/2320
MOCIÓ EN SUPORT AL DRET A MORIR DIGNAMENT.

Moció de suport a Morir dignament

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA Amb l’adhesió de CIU, CUP-PA

30       U09/2318
MOCIÓ DE SUPORT AL MODEL D’ESCOLA CATALANA I AL MANIFEST PER LA CONSOLIDACIÓ, PROTECCIÓ I MILLORA DEL MODEL EDUCATIU CATALÀ IMPULSAT PER: SOM ESCOLA.

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA Amb l’adhesió d’ICV-EUiA-PIRATES

31       U09/2303
MOCIÓ PEL FOMENT DE LA RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS.

Moció per fomentar la recollida selectiva de residus

MOCIONS INDIVIDUALS

CIUTADANS

32       U09/2326
MOCIÓ PER AUGMENTAR LA RATIO DE RESIDÈNCIES PER A GENT GRAN A L’HOSPITALET.

INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA-PIRATES

33       U09/2287
MOCIÓ SOBRE LA REGULACIÓ DEL LLOGUER I LA CREACIÓ D’INSTRUMENTS DE CONCERTACIÓ ECONÒMICA AMB ELS ENS LOCALS PER A LA REHABILITACIÓ D’HABITATGES DESTINATS AL LLOGUER.

Moció de regulació del lloguer

 

34       U09/2313
MOCIÓ SOBRE ELS MENJADORS ESCOLARS.

Mocions Menjadors Escolars

 

35       U09/2314
MOCIÓ PER RETIRAR SUBVENCIONS MUNICIPALS A ENTITATS QUE NO RESPECTIN ELS DRETS DELS ANIMALS.

Moció pels drets dels animals i contra la subvenció a entitats taurines

 

PARTIT POPULAR

36       U09/2322
MOCIÓ PER INCREMENTAR LA GUARDIA URBANA I GARANTIR LA SEGURETAT A LA CIUTAT.

37       U09/2323
MOCIÓ EN DEFENSA DE LA INTEGRITAT TERRITORIAL D’ESPANYA.

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA

38       U09/2317
MOCIÓ PER LA PRESERVACIÓ DEFINITIVA DEL CARRER XIPRERET I EL SEU ENTORN I LA POSADA EN MARXA DE LA COMISSIÓ DEL PEPPA PER TAL DE NO PERDRE MÉS PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I HISTÒRIC A L’HOSPITALET

CONVERGÈNCIA I UNIÓ

39       U09/2304
MOCIÓ PER PRESENTAR LA CANDIDATURA DE L’HOSPITALET PER SER LA CAPITAL DE LA CULTURA CATALANA 2020.

40       U09/2305
MOCIÓ PER LA PROMOCIÓ I VISIBILITAT DE L’ESPORT FEMENÍ DE COMPETICIÓ.

CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR-POBLE ACTIU

41       U09/2295
MOCIÓ PER A LA REVISIÓ I CONTROL DE LA CORRECTA APLICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS A LES GRANS SUPERFÍCIES I FUNDACIONS.

42       U09/2299
MOCIÓ EN DEFENSA DEL SECTOR DEL TAXI, CONTRA L’INTRUSISME I LA DESREGULACIÓ.

43
PRECS I PREGUNTES.