PLE 05/2017 Ordinari del 25 d’abril de 2017

ORDRE DEL DIA

LECTURA I APROVACIÓ DELS ESBORRANYS DE LES ACTES CORRESPONENTS A LES SESSIONS: EXTRAORDINÀRIA DEL 24 DE MARÇ DE 2017 I ORDINÀRIA DEL 28 DE MARÇ DE 2017.

I. PART RESOLUTÒRIA.

COMISSIÓ PERMANENT DE PRESIDÈNCIA

ALCALDIA-PRESIDÈNCIA

1    U0104/220
ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ DEL REGLAMENT ORGANIC DELS ÒRGANS DE DEFENSA DE LA CIUTADANIA DAVANT L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT: SÍNDIC/A I COMISSIÓ DE SUGGERIMENTS I RECLAMACIONS.

COORDINACIÓ, PLANIFICACIÓ, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ

2    U0207/21 N
ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ PER A LA CREACIÓ D’UN NOU ÀMBIT DE SISTEMA D’EQUIPAMENTS COMUNITARIS I DOTACIONS DE CARÀCTER LOCAL (7B) AMB LA CONCRECIÓ DE L’ÚS ESPORTIU, DESTINAT A CAMP DE FUTBOL, ALS BARRIS DE COLLBLANC I LA TORRASSA, DISTRICTE II DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT. (EXP. 3321/2017)

HISENDA I SERVEIS CENTRALS

3    U060201/142 N
ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ PROVISIONAL DE L’ESTABLIMENT D’UNA NOVA ORDENANÇA FISCAL 2.16 REGULADORA DE LA TAXA PER LA INSPECCIÓ D’HABITATGES BUITS.

COMISSIÓ PERMANENT DE DRETS I TERRITORI

BENESTAR I DRETS SOCIALS
REGIDORIA DE GOVERN DE BENESTAR SOCIAL

4    U040203/426 N
ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. M. J. M. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 500,00.-EUROS. EX. 241/16 EG (EXP. 16485/2016)

5    U040203/430 N
ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. J. A. A. L. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300,00.-EUROS. EX. 151/16 VR. (EXP. 10983/2016)

6    U040203/432 N
ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ A LA SRA. S. M. M. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 150,25.-EUROS. EX. 202/16 VR. (EXP. 13344/2016)

7    U040203/433 N
ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. S. S. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 601,00.-EUROS. EX. 205/16 VR. (EXP. 13020/2016)

8    U040203/434 N
ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ A LA SRA. R. J. T. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300,50.-EUROS. EX. 204 /16 VR. (EXP. 12520/2016)

9    U040203/435 N
ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. Z. L. B. O. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 150,25.-EUROS. EX. 201 /16 VR. (EXP. 12385/2016)

10    U040203/436 N
ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. A. S. C. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300,00.-EUROS. EX. 197/16 VR. (EXP. 12489/2016)

11    U040203/437 N
ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. C. A. O. P. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300,00.-EUROS. EX. 196/16 VR. (EXP. 12518/2016)

12    U040203/438 N
ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. B. S. B. V. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300,00.-EUROS. EX. 225/16 VR. (EXP. 13972/2016)

13    U040203/439 N
ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. R. S. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300,00.-EUROS. EX. 223/16 VR. (EXP. 13946/2016)

14    U040203/440 N
ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. K. M. R. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 500,00.-EUROS. EX. 246/16 VR. (EXP. 16175/2016)

15    U040203/441 N
ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. A. F. G. M. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300,00.-EUROS. EX. 160/16 VR. (EXP. 11199/2016)

16    U040203/442 N
ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. J. O. A. R. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 150,25.-EUROS. EX. 222/16 VR. (EXP. 2047/2016)

17    U040203/447 N
ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. A.J.B.M. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 150,25 EUROS – EX. 116/16 PA. (EXP.16058/2016)

18    U040203/450 N
ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR.Z.L.B.Q.C. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 500 EUROS. EX. 274/16PA (EXP. 31/2017)

19    U040203/451 N
ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. C.A.M.V. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 500 EUROS. EX. 277/16PA (EXP. 16887/2016)

20    U040203/453 N
ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. R.J.CH.M PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 500 EUROS. EX. 184/16PA. (EXP. 16745/2017)

BENESTAR I DRETS SOCIALS
ESPORTS I JOVENTUT

21    U0404/41 N
ACORD RELATIU A NO ADMETRE A TRÀMIT LA SOL•LICITUD FORMULADA PER EUCAGEST, RELATIVA A LA REVISIÓ D’OFICI PREVISTA A L’EMPARA DE L’ART. 102 DE LA LLEI 30/1992, DE 26 DE NOVEMBRE I DESESTIMAR-LA PEL QUE FA A LA RESTA DE SUPÒSITS DE LA REVISIÓ D’OFICI, DE L’ACORD DEL PLE DE 6 DE NOVEMBRE DE 1998, QUE DONA INTERPRETACIÓ A LA CLÀUSULA 31 I A L’ANNEX IV DEL PLEC DE CONDICIONS REGULADORES DE LA CONCESSIÓ DELS SERVEIS ESPORTIUS A PRESTAR AL COMPLEX ESPORTIU L’HOSPITALET NORD. (EXP. 11011/2017)

ESPAI PÚBLIC, HABITATGE, URBANISME I SOSTENIBILITAT

22    U050201/66 N
ACORD RELATIU A L’ADHESIÓ D’AQUEST AJUNTAMENT A LA “DECLARACIÓN DE SEVILLA: EL COMPROMISO DE LAS CIUDADES POR LA ECONOMIA CIRCULAR”. (EXP.10872/2017)

23    U05020604/20 C
ACORD RELATIU A L’ADDENDA DE PRÒRROGA, PER A L’ANY 2017, DEL CONVENI DE COL•LABORACIÓ I D’ENCÀRREC DE GESTIONS ENTRE L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT, APROVAT PEL PLE MUNICIPAL EN DATA 29 D’ABRIL DE 2014, RELATIU A L’OFICINA LOCAL D’HABITATGE SITUADA EN AQUEST MUNICIPI. (EXP. 4154/2017)

II. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN. MOCIONS, PARTICIPACIÓ, PRECS I PREGUNTES.

DESPATX OFICIAL JUNTA DE GOVERN LOCAL

24    U0105/1047
DONAR COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL A LES SESSIONS NÚMEROS 11, 12, 13 I 14 DEL 28 DE MARÇ DE 2017 I DEL 4, 11 I 18 D’ABRIL DE 2017, RESPECTIVAMENT.

DESPATX OFICIAL DE DECRETS I RESOLUCIONS

25    U0105/1048
DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA I LES RESOLUCIONS DICTADES PER DELEGACIÓ, CORRESPONENTS AL PERÍODE DEL 22 DE MARÇ AL 18 D’ABRIL DE 2017 QUE COMPRENEN ELS NÚMEROS DEL 2374 AL 3207.

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

26    U010901/125
PETICIÓ DE PARAULA DE LA DELEGACIÓ TERRITORIAL DE L’UGT DE L’HOSPITALET, EN RELACIÓ A LA PROLIFERACIÓ DE LES EMPRESES MULTISERVEIS I LA SEVA CORRELACIÓ AMB ELS ACOMIADAMENTS COL•LECTIUS DELS TREBALLADORS I TREBALLADORES.

MOCIONS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS

MOCIONS CONJUNTES
PSC-CP, ICV-EUiA-PIRATES, ERC, CUP-PA

27    U09/2217
MOCIÓ DE SUPORT A LES TREBALLADORES I TREBALLADORS DEL SECTOR DE LA RESTAURACIÓ DE L’AEROPORT DEL PRAT.

mocio sector restauració Aeroport prat Aprovada

PSC-CP, ICV-EUiA-PIRATES, ERC

28    U09/2219
MOCIÓ SOBRE LA CONTRACTACIÓ D’EMPRESES MULTISERVEIS.

moció contractació empreses Multiserveis Aprovada

ICV-EUiA-PIRATES, ERC, CUP-PA

29    U09/2221
MOCIÓ PER A LA RETIRADA URGENT DEL FIBROCIMENT A L’IES LLOBREGAT I A LES NAUS DEL SEU VOLTANT.

moció fibrociment Aprovada

ICV-EUiA-PIRATES. PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA, Amb l’adhesió de CIUTADANS

30 U09/2224
MOCIÓ SOBRE MILLORA DEL FINANÇAMENT DE LES ESCOLES BRESSOL.

Moció Escoles Bressol Aprovada

31    U09/2227
MOCIÓ INSTANT AL GOVERN DE L’ESTAT A PERMETRE LA REINVERSIÓ DEL SUPERAVIT.

CIUTADANS Amb l’adhesió del Partit Popular

32    U09/2229
MOCIÓ PER AL COMPLIMENT DELS REQUISITS EXIGITS PER LA NORMATIVA DE TRÀFIC EN MATÈRIA D’IDIOMA DE LES INSCRIPCIONS I INDICACIONS DE LES SENYALS DE TRÀFIC.

33 -> Eliminat de l’ordre del dia. Conjunta al punt 30.

34    U09/2218
MOCIÓ DE SUPORT A LA SUPRESSIÓ DEL CONSELL COMARCAL DEL BARCELONÈS.

Moció supressió Consell Comarcal Aprovada

CONVERGÈNCIA I UNIÓ Amb l’adhesió d’ICV-EUiA-PIRATES

35    U09/2230
MOCIÓ EN SUPORT DE LA PLATAFORMA “TRANS*FORMA LA SALUT” PER A UN NOU MODEL DE SALUT

moció Trans*forma la salut Aprovada

MOCIONS INDIVIDUALS
CIUTADANS

36    U09/2231
MOCIÓ PER EXIGIR EL COMPLIMENT DE L’ACORD DEL PLE D’AQUEST AJUNTAMENT, DE DATA 28/7/2015, I EN EL QUE ES VA APROVAR REGULAR LA PARTICIPACIÓ DE LA CIUTADANIA DE L’HOSPITALET EN L’ELABORACIÓ DELS PRESSUPOSTOS, DECIDINT EL DESTÍ DIRECTE DEL 0,5 % DEL PRESSUPOST ECONÒMIC D’INGRESSOS, DELS PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’AJUNTAMENT, PER FINANÇAR UN O VARIS PROJECTES.

INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA-PIRATES

37    U09/2225
MOCIÓ SOBRE TRANSPARÈNCIA I PROTECCIÓ A DENUNCIANTS DE CORRUPCIÓ.

Moció Corrupció - Plataforma por la honestidad - Aprovada

PARTIT POPULAR

38    U09/2213
MOCIÓ PERQUÈ ES REALITZIN LES GESTIONS NECESSÀRIES PER AL RETORN IMMEDIAT DE “LA CABEZA DE MEDUSA”.

39    U09/2214
MOCIÓ PER A LA MILLORA DE LA SEGURETAT VIAL A L’HOSPITALET.

40    U09/2215
MOCIÓ PER GARANTIR LA QUALITAT I EL SERVEI DEL PETIT COMERÇ.

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA

41    U09/2211
MOCIÓ SOBRE ELS 40 ANYS DEL CONGRÉS DE CULTURA CATALANA.

42    U09/2212
MOCIÓ EN SUPORT DE LES PIMES DE L’HOSPITALET CONTRA LA MOROSITAT.

CONVERGÈNCIA I UNIÓ

43    U09/2223
MOCIÓ PERQUÈ ELS EQUIPAMENTS MUNICIPALS S’ADAPTIN ALS CRITERIS DE L’ACCESSIBILITAT COGNITIVA.

44    U09/2226
MOCIÓ PER COMMEMORAR EL 25È ANIVERSARI DELS JOCS OLÍMPICS.

45     U09/2228
MOCIÓ PER OBRIR UN PROCÈS PARTICIPATIU SOBRE EL PARC DE CAL TRABAL.

CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR-POBLE ACTIU

46     U09/2216
MOCIÓ PERQUÈ LA HISTÒRIA DEL POBLE GITANO DE CATALUNYA SIGUI INCLOSA AL CURRÍCULUM ESCOLAR.

47     U09/2222
MOCIÓ PER DIFONDRE I CONSOLIDAR EL DRET A L’EMPADRONAMENT SENSE DOMICILI A L’HOSPITALET DE LLOBREGAT.

48
PRECS I PREGUNTES.