PLE 07/2017 Ordinari del 27 de juny de 2017

ORDRE DEL DIA

LECTURA I APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA QUE VA TENIR LLOC EL 23 DE MAIG DE 2017.

I. PART RESOLUTÒRIA.

COMISSIÓ PERMANENT DE PRESIDÈNCIA

ALCALDIA-PRESIDÈNCIA

1     U0102/18 N
ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ACORD DE PLE DE 29 D’ABRIL DE 2014 PEL QUE FA A LA RETRIBUCIÓ BRUTA MÀXIMA TOTAL ANUAL DELS DIRECTIUS DE LA FARGA, GESTIÓ D’EQUIPAMENTS MUNICIPALS, S.A.(EXP. 16419/2017)

2     U0103/239 N
DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA NÚMERO 2961/2017, DE DATA 6 D’ABRIL, APROVANT UNA DESPESA PER IMPORT MÀXIM DE 8.000,00 EUROS PER COBRIR L’EMERGÈNCIA QUE ES VA PRODUIR A L’AVINGUDA MIRAFLORES 84 DE L’HOSPITALET, EL PASSAT DIA 6 DE GENER DE 2017. (EXP. 9023/2017)

3     U0104/225
DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA NUMS. 3816/2017, DE 10 DE MAIG I 4374/2017 DE 30 DE MAIG, PELS QUALS, RESPECTIVAMENT, ES RESOL LA CONVOCATÒRIA I ES RECTIFICA L’ERRADA MATERIAL, DE LA PROVISIÓ, PEL SISTEMA DE LLIURE DESIGNACIÓ, DEL LLOC DE TREBALL RESERVAT A FUNCIONARIS/ES AMB HABILITACIÓ DE CARÀCTER NACIONAL, DE VICEINTERVENTOR/A FUNCIÓ COMPTABLE DE L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET, AIXÍ COM NOMENAR PER L’ESMENTAT LLOC DE TREBALL AL FUNCIONARI ANTONIO CALPE JORDA. (EXP. 813/2016)

4     U0104/226
ACORD RELATIU A LA MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DEL PLENARI DEL CONSELL DE CIUTAT DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT, ACTUALMENT DETERMINADA PER ACORDS DEL PLE DE 23 DE FEBRER DE 2016 I 22 DE NOVEMBRE DE 2016. (EXP. 239/2016)

COORDINACIÓ, PLANIFICACIÓ, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ

5     U0207/24 N
ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ PER A LA CREACIÓ D’UN EQUIPAMENT DESTINAT A RESIDÈNCIA UNIVERSITÀRIA, AL CARRER DE LA RESIDÈNCIA, NÚMEROS 8-12, QUE COMPORTA LA MUTACIÓ D’UN SÒL DESTINAT A EQUIPAMENT ESPORTIU A UN EQUIPAMENT DOCENT, I D’UN SÒL DESTINAT A SISTEMA VIARI A UN SÒL QUE ES DESTINA A SISTEMA D’EQUIPAMENTS COMUNITARIS I DOTACIONS ACTUALS DE NOVA CREACIÓ A NIVELL METROPOLITÀ (CLAU 7C), DE CARÀCTER ESPORTIU. (EXP. 13121/2017)

HISENDA I SERVEIS CENTRALS

6     U060201/146
DONAR COMPTE AL PLE DE LA RESOLUCIÓ 2586/2017, QUE DECLARA APROVADA DEFINITIVAMENT LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL 2.15 REGULADORA DE LA TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS EN ELS MERCATS MUNICIPALS I PER L’OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC PER EXERCICI DEL COMERÇ (MERCAT DEL TORRENT GORNAL) (EXP. 1714/2017)

7     U06020201/535 N
ACORD RELATIU A L’AUTORITZACIÓ DE LA COMPATIBILITAT SOL·LICITADA PER L.F.M., PER EXERCIR ACTIVITAT PÚBLICA. (EXP. 9397/2016)

8      U06020201/545 N
ACORD RELATIU AL RECONEIXEMENT DE LA COMPATIBILITAT SOL·LICITADA PER LA FUNCIONÀRIA INTERINA M.V.B.M. PER EXERCIR ACTIVITAT PRIVADA. (EXP.14277/2017)

9      U06020201/546 N
ACORD RELATIU AL RECONEIXEMENT DE LA COMPATIBILITAT SOL·LICITADA PEL FUNCIONARI INTERÍ X.A.CH., PER EXERCIR ACTIVITAT PRIVADA. (EXP.14288/2017)

10      U06020201/548 N
ACORD RELATIU AL RECONEIXEMENT DE LA COMPATIBILITAT SOL·LICITADA PER LA FUNCIONÀRIA INTERINA E.H.A., PER EXERCIR ACTIVITAT PRIVADA. (EXP. 16068/2017)

11      U060206/939 C
ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 34 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI 2017, CORRESPONENT A L’EXPEDIENT 73/2017 EN LA MODALITAT DE BAIXA PER ANUL·LACIÓ/CRÈDIT EXTRAORDINARI. (EXP. 15669/2017)

12     U060206/940 C
ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 39 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI 2017, CORRESPONENT A L’EXPEDIENT 7/2017 EN LA MODALITAT DE BAIXA PER ANUL·LACIÓ/CRÈDIT EXTRAORDINARI. (EXP. 16897/2017)

13     U060206/941 C
ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 40 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI 2017, CORRESPONENT ALS EXPEDIENTS 93/2017 DE TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT I 94/2017 DE BAIXA PER ANUL·LACIÓ/CRÈDIT EXTRAORDINARI. (EXP. 17173/2017)

14     U060206/942 C
ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 42 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI 2017, CORRESPONENT ALS EXPEDIENTS 99-100 I 102/2017 EN LA MODALITAT DE BAIXA PER ANUL·LACIÓ/CRÈDIT EXTRAORDINARI. (EXP. 17355/2017)

15     U060206/943 C
ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 44 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI 2017 CORRESPONENT A L’EXPEDIENT 133/2017, EN LA MODALITAT DE CRÈDIT EXTRAORDINARI. (EXP. 17.969/2017)

16     U0603/189
DONAR-SE PER ASSABENTAT DELS INFORMES DE TRESORERIA I D’INTERVENCIÓ, D’ACORD AMB L’ART. 5 DE LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, QUE MODIFICA LA LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, I L’ARTICLE 10 DE LA LLEI 25/2013, DE 27 DE DESEMBRE, SOBRE ELS TERMINIS DE PAGAMENT ALS PROVEÏDORS I LA GESTIÓ DE LES FACTURES, REFERITS AL 31.03.2017 (1ER TRIMESTRE 2017). (EXP. 14477/2017)

COMISSIÓ PERMANENT DE DRETS I TERRITORI

BENESTAR I DRETS SOCIALS
REGIDORIA DE GOVERN DE BENESTAR SOCIAL

17      U040203/486 N
ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. D.M.V. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 500,00.-EUROS. EX. 237/16 EG (EXP. 16947/2016)

18     U040203/487 N
ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ A LA SRA. M.D.O. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 500,00.-EUROS. EX. 235/16 EG (EXP. 1659/2017)

19     U040203/488 N
ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. J.A.A.L. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 500,00.-EUROS. EX. 232/16 EG. (EXP.1699/2017)

20     U040203/489 N
ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. C.P.B. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 150,25.-EUROS. EX. 301/16 EG. (EXP. 7809/2017)

21     U040203/491 N
ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. E.P.R. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 150,25.-EUROS. EX. 292/16 EG. (EXP.2826/2017)

22      U040203/492 N
ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ A LA SRA. A.K. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 500,00.-EUROS. EX. 281/16 EG. (EXP. 1838/2017)

23     U040203/493 N
ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. C.G.P.A. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 500,00.- EUROS. EX. 186/16 PA (EXP. 16995/2016)

24     U040203/494 N
ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. F.E.P.CH. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 500,00.- EUROS. EX. 275/16 PA (16760/2016)

25     U040203/495 N
ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. A.S.C. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 500,00.-EUROS. EX. 280/16 EG. (EXP. 1829/2017)

26     U040203/496 N
ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. X.F.E.P.M. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300.-EUROS. EXP. SA. 279/16. (EXP. 2349/2017)

27     U040203/497 N
ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. C.E.D.R. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 500,00.-EUROS. EX. 282/16 EG. (EXP.2224/2017)

28     U040203/498 N
ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. R. J. R. C. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 150,25 EUROS – EX.102/16 VR. (EXP. 7635/2016)

29     U040203/499 N
ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. A.C.G. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300.-EUROS. EXP. SA. 299/16. (EXP.7819/2017)

30     U040203/500 N
ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. E.B.C.F. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 500,00.-EUROS. EX. 286/16 EG. (EXP. 8401/2017)

31     U040203/501 N
ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. J.B.C. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 500,00.-EUROS. EX. 284/16 EG. (EXP. 8387/2017)

32      U040203/502 N
ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ A LA SRA. L.M.L. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 600,00.-EUROS. EX.287/16 PA (EXP. 293/2017)

33     U040203/504 N
ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. C.M.P. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300.-EUROS. EXP. SA. 34/17. (EXP. 11804/2017)

34     U040203/505 N
ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. J.A.R. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 500.-EUROS. EXP. SA. 24/17. (EXP. 10972/2017)

II. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN. MOCIONS, PARTICIPACIÓ, PRECS I PREGUNTES.

DESPATX OFICIAL DE DECRETS I RESOLUCIONS

35      U0105/1056
DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA I LES RESOLUCIONS DICTADES PER DELEGACIÓ, CORRESPONENTS AL PERÍODE DEL 17 DE MAIG AL 20 DE JUNY DE 2017, QUE COMPRENEN ELS NÚMEROS DEL 3963 AL 5034.

DESPATX OFICIAL DE JUNTA DE GOVERN LOCAL

36     U0105/1055
DONAR COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL A LES SESSIONS NÚMEROS 19, 20, 21, 22 I 23 DEL 23 I 30 DE MAIG DE 2017 I DEL 6, 13 I 20 DE JUNY DE 2017, RESPECTIVAMENT.

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

37     U010901/127
PETICIÓ DE PARAULA DE L’ENTITAT UNIÓN PATRONAL METALÚRGICA DE L’HOSPITALET Y BAIX LLOBREGAT (UPMBALL), EN RELACIÓ A LA SUPRESSIÓ DE LES ZONES DE CÀRREGA I DESCÀRREGA DEL CARRER LEONARDO DA VINCI QUAN ES FINALITZIN LES OBRES.

MOCIONS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL

Declaració institucional en suport del dia internacional de l’orgull LGTBI+

MOCIONS CONJUNTES
CIUTADANS, ICV-EUiA-PIRATES-E, PP, ERC, CiU

38    U09/2257
MOCIÓ PER A LA MILLORA DEL CARRER LEONARDO DA VINCI AL BARRI DE SANT JOSEP.

Moció millora del carrer Leonardo Da vinci

PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA Amb l’adhesió de ERC i CiU

39     U09/2254
MOCIÓ DE SUPORT A LA INCORPORACIÓ DE 500 MOSSOS D’ESQUADRA I LA CONVOCATÒRIA DE LA JUNTA DE SEGURETAT DE CATALUNYA.

PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA Amb l’adhesió de CIUTADANS

40     U09/2255
MOCIÓ DE SUPORT A LA IGUALTAT DE CONDICIONS EN TOTS ELS TRANSPORTS PÚBLICS PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT I ELS SEUS ACOMPANYANTS.

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA Amb l’adhesió de CiU i CUP-PA

41     U09/2251
MOCIÓ EN SUPORT AL CORRELLENGUA.

MOCIONS INDIVIDUALS
CIUTADANS

42     U09/2261
MOCIÓ PER MILLORAR LA TRANSPARÈNCIA I LA PUBLICITAT DELS PROGRAMES DE FOMENT DE L’OCUPACIÓ LOCAL.

43   U09/2264
MOCIÓ PER A L’ACCESSIBILITAT UNIVERSAL DELS PASSOS DE VIANANTS DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT.

INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA-PIRATES

44   U09/2269
MOCIÓ PER A L’ACTUALITZACIÓ DEL PLA DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI AMB LA INCLUSIÓ DE ZONES D’EXPECTATIVA ARQUEOLÒGICA.

45   U09/2270
MOCIÓ PER A LA MILLORA DELS PARCS I ESPAIS PÚBLICS PER A INFANTS.

Moció de millora de parcs i espais públics per a infantils

PARTIT POPULAR

46   U09/2259
MOCIÓ PER INSTAR A L’AJUNTAMENT A QUE COMPLEIXI LA LLEI 19/2013 DE TRANSPARÈNCIA.

47   U09/2260
MOCIÓ DE REBUIG AL REFERÈNDUM IL·LEGAL I ANTIDEMOCRÀTIC.

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA

48   U09/2250
MOCIÓ EN SUPORT ALS TREBALLADORS AUTÒNOMS DE L’HOSPITALET.

49   U09/2252
MOCIÓ EN SUPORT ALS MEMBRES DE LA MESA DEL PARLAMENT DE CATALUNYA.

50   U09/2253
MOCIÓ PER AL DESMANTELLAMENT DE LES INSTAL·LACIONS DEL PROJECTE CASTOR.

CONVERGÈNCIA I UNIÓ

51   U09/2246
MOCIÓ PER LLUITAR CONTRA LES MÀFIES D’OCUPACIÓ IL·LEGALS D’HABITATGES.

52   U09/2265
MOCIÓ PER POSAR MARQUESINAS A LES PARADES DE BUS DE L’HOSPITAL DE BELLVITGE I L’ICO.

53   U09/2266
MOCIÓ SOBRE LES CONDICIONS LABORALS DELS TREBALLADORS DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ DE L’HOSPITALET.

CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR-POBLE ACTIU

54   U09/2193
MOCIÓ DE SUPORT AL SECTOR DE L’ESTIBA.

55   U09/2267
MOCIÓ PER A LA RECUPERACIÓ DE L’OFICI CISTELLER I L’APROFITAMENT COORDINAT DELS RECURSOS NATURALS URBANS.

56   U09/2268
MOCIÓ PER A LA VISUALITZACIÓ DEL MERCAT DEL TORRENT GORNAL.

57
PRECS I PREGUNTES.