PLE 06/2017 Ordinari del 23 de maig de 2017

ORDRE DEL DIA

LECTURA I APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA QUE VA TENIR LLOC EL 25 D’ABRIL DE 2017.

I. PART RESOLUTÒRIA.

COMISSIÓ PERMANENT DE PRESIDÈNCIA

ALCALDIA-PRESIDÈNCIA

1      U0104/222
DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA 3028/2017, DE 7 D’ABRIL, RELATIU A L’ASSIGNACIÓ DE FUNCIONS D’ASSESSORAMENT A L’ALCALDIA A PERSONAL EVENTUAL. (EXP. 11029/2017)

COORDINACIÓ, PLANIFICACIÓ, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ

2     U0201/3
ACORD RELATIU A LA DESESTIMACIÓ EXPRESSA DE LA SOL·LICITUD DE REVISIÓ D’OFICI, EFECTUADA PER LA MERCANTIL “CONTRATAS Y OBRAS EMPRESA CONSTRUCTORA S.A.”, DE L’APARTAT SEGON DE LA CLÀUSULA 2.C) DE L’ADDENDA AL CONVENI URBANÍSTIC PRAT DE LA RIBA, 50-52, APROVADA PEL PLE MUNICIPAL EN DATA 26 DE JULIOL DE 2006 I SIGNADA L’11 DE JULIOL DE 2006 (EXP. 12890/2017).

HISENDA I SERVEIS CENTRALS

3      U06020201/544 N
ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ 2/2017 DE LA PLANTILLA DEL PERSONAL FUNCIONARI AL SERVEI DE L’AJUNTAMENT. (EXP.12670/2017)

4      U060206/937 C
ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 30 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI 2017, CORRESPONENT ALS EXPEDIENTS 58 I 74/2017 EN LA MODALITAT DE BAIXA PER ANUL·LACIÓ/CRÈDIT EXTRAORDINARI. (EXP. 13787/2017)

5      U060206/938 C
ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 31 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI 2017, CORRESPONENT A L’EXPEDIENT 76/2017 EN LA MODALITAT DE CRÈDIT EXTRAORDINARI. (EXP. 14298/2017)

COMISSIÓ PERMANENT DE DRETS I TERRITORI

BENESTAR I DRETS SOCIALS
REGIDORIA DE GOVERN DE BENESTAR SOCIAL

6       U040203/420 C
ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ SUBSCRIT AMB EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT, PER DUR A TERME LA CAMPANYA DE CONTROL DE MOSQUITS DE L’ANY 2017, PER UN IMPORT DE 17.711,51 €. (EXP. 6679/2017)

7       U040203/384 N
ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ A LA SRA. M.E.G.V. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 150,25 EUROS – EX. 103/16VR (EXP. 7654/2016)

8     U040203/424 N
ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. E.H.T. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/1999 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 100 EUROS EX. 170/16 EG (EXP. 16156/2016).

9     U040203/443 N
ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. O.G.R. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 500,00 EUROS. EX. 210/16 PA (EXP. 13381/2016)

10     U040203/444 N
ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ A LA SRA. G.B.I. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 500,00 EUROS. EX. 273/16 PA (EXP. 16773/2016)

11     U040203/445 N
ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. R.J.R.C. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 500,00 EUROS. EXP. 185/16 PA (EXP. 16754/2016)

12      U040203/446 N
ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. J.A.R.L. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 150,25 EUROS. EX. 124/16 PA (EXP. 16099/2016)

13      U040203/448 N
ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. J.A.A. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300,00 EUROS. EX.174/16 PA (EXP. 16100/2016)

14      U040203/452 N
ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. A.J.B.M. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 500,00 EUROS. EX. 188/16 PA (EXP. 16771/2016)

15      U040203/454 N
ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. H.R.T.V. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 150,25 EUROS. EX. 161/16 VR (EXP. 11213/2016)

16      U040203/455 N
ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ A J.C.C.R. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/1999 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300 EUROS EX.167/16 EG (EXP. 16160/2016).

17      U040203/457 N
ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. M.S. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300,00 EUROS. EX. 268/16 VR. (EXP. 16185/2016)

18      U040203/458 N
ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. J.L.M.B. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300,00 EUROS. EX. 227/16 VR (EXP. 14108/2016)

19     U040203/459 N
ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. R.C.V.D. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 500,00 EUROS. EX. 187/16 PA (EXP. 16764/2016)

20     U040203/460 N
ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. D.F.M.M. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 500,00 EUROS. EX. 288/16 PA (EXP. 40/2017)

21      U040203/461 N
ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. R.E.G. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 500,00 EUROS. EX. 228/16 VR. (EXP. 15767/2016)

22     U040203/462 N
ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. G.V.O. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 500,00 EUROS. EX. 231/16 VR (EXP. 14545/2016)

23     U040203/463 N
ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. F.E.P.C. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300,00 EUROS. EX. SA 257/16 (EXP. 15980/2016)

24      U040203/464 N
ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. J.Z.M. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300 EUROS. EXP. SA. 255/16. (EXP. 16313/2016)

25      U040203/466 N
ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. F.T.O. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 500,00 EUROS. EX. 234/16 VR. (EXP. 1676/2017)

26      U040203/467 N
ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. C.L.C. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 150,25 EUROS. EX. 258/16 EG. (EXP. 16003/2016)

27      U040203/468 N
ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. E.E.M.M. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 500,00.-EUROS. EX. 233/16 VR. (EXP.1678/2017)

28       U040203/469 N
ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. F.T.O. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 150,25 EUROS. EXP. SA 253/16 EG (EXP. 15744/2016)

29      U040203/470 N
ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. J.E.A.R. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 150,25 EUROS. EX. SA 248/16 EG (EXP. 16005/2016)

30       U040203/471 N
ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. J.E.G. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300 EUROS. EXP. SA. 240/16. (EXP. 16740/2016)

31       U040203/472 N
ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. C.C.M. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300 EUROS. EXP. SA. 242/16 (EXP. 16304/2016)

32        U040203/473 N
ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ A LA SRA. A.M.R.N. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300,00 EUROS. EX. SA. 252/16 (EXP. 15737/2016)

33         U040203/474 N
ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ A LA SRA. A.M.O.P. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 150,25 EUROS. EX. 260/16 EG (EXP. 16334/2016).

34        U040203/475 N
ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ A LA SRA. K.G.C. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 150,25 EUROS. EX. 131/16 EG (EXP. 14700/2016)

35       U040203/476 N
ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. E.R.H.L. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 150,25 EUROS. EX. 229/16 EG. (EXP. 14549/2016).

36        U040203/478 N
ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. M.R.V.H. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 500,00 EUROS. EX. 238/16 EG (EXP. 16761/2016)

37         U040203/479 N
ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ A LA SRA. S.C.L. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 150,25 EUROS. EXP. SA.259/16 EG. (EXP. 16321/2016)

38        U040203/480 N
ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. G.F.I.L. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 150,25 EUROS. EXP. SA.249/16, EG. (EXP. 15719/2016)

39        U040203/481 N
ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. J.M.Z.C. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300 EUROS. EXP. SA. 251/16. (EXP. 15726/2016)

40        U040203/483 N
ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. R.G.C. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 150,25 EUROS. EX. 247/16 EG (EXP. 15709/2016).

41        U040203/485 N
ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. A.B.Q. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300,50 EUROS. EXP. SA. 169/16. (EXP. 16272/2016)

II. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN. MOCIONS, PARTICIPACIÓ, PRECS I PREGUNTES.

DESPATX OFICIAL DE DECRETS I RESOLUCIONS

42        U0105/1054
DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA I LES RESOLUCIONS DICTADES PER DELEGACIÓ, CORRESPONENTS AL PERÍODE DEL 19 D’ABRIL AL 16 DE MAIG DE 2017 QUE COMPRENEN ELS NÚMEROS DEL 3208 AL 3962.

DESPATX OFICIAL JUNTA DE GOVERN LOCAL

43        U0105/1053
DONAR COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL A LES SESSIONS NÚMEROS 15, 16, 17 I 18 DEL 25 D’ABRIL DE 2017 I DEL 2, 9 I 16 DE MAIG DE 2017, RESPECTIVAMENT.

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

44        U010901/126

PETICIÓ DE PARAULA DE LA DELEGACIÓ TERRITORIAL DE L’UGT DE L’HOSPITALET, EN RELACIÓ A LES MILLORES QUE ES PODRIEN IMPLEMENTAR EN EL SERVEI D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA (SAD) DE L’HOSPITALET.

MOCIONS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS

MOCIONS CONJUNTES
ICV-EUiA-PIRATES, ERC, CiU, CUP-PA

45        U09/2245
MOCIÓ PER GARANTIR LA QUALITAT DEL SERVEI MUNICIPAL D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA A L’HOSPITALET I ELS DRETS LABORALS DE LES SEVES TREBALLADORES.

Moció Servei atenció domiciliaria L'Hospitalet #Plelh

ICV-EUiA-PIRATES, CUP-PA

46        U09/2249
MOCIÓ EN DEFENSA DE L’AUTONOMIA LOCAL DAVANT ELS PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’ESTAT DE 2017.

Moció rebuig disposició 27 PGE2017 i suport municipalització serveis #PleLH

MOCIONS INDIVIDUALS
CIUTADANS

47        U09/2238
MOCIÓ PER A LA BÚSQUEDA D’UN AMPLI CONSENS POLÍTIC I CIUTADÀ PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PDU GRANVIA-LLOBREGAT.

48        U09/2244
MOCIÓ PER SOL·LICITAR LA GESTIÓ, PER PART DE L’AJUNTAMENT, DELS HABITATGES DE TITULARITAT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA UBICATS A LA NOSTRA CIUTAT I ADOPTAR LES MESURES OPORTUNES PER EVITAR L’ACTUACIÓ DE GRUPS ORGANITZATS QUE TRAFIQUEN AMB ELS HABITATGES.

INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA-PIRATES

49        U09/2241
MOCIÓ SOL·LICITANT LA COBERTURA DE LES VACUNES RECOMENADES.

Moció Vacunes recomanades #PleLH

50        U09/2242
MOCIÓ PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN SERVEI DE REUTILITZACIÓ DE PRODUCTES A LA DEIXALLERIA.

Moció Reutilització Deixalleria #PleLH

[/fusion_youtube]

51        U09/2243

MOCIÓ PER DONAR SUPORT AL MANIFEST “MILLORAR EL SISTEMA SANITARI: ENFORTIR L’ATENCIÓ PRIMÀRIA” IMPULSADA PER LES ENTITATS: FOCAP, TSCAT, ALFICC, C0NFAVC, CAMFIC I REBEL·LIÓ ATENCIÓ PRIMÀRIA, AMB EL SUPORT DE LA MAREA BLANCA DE CATALUNYA, ALTRES PLATAFORMES EN DEFENSA DE LA SANITAT PÚBLICA I MILERS DE PROFESIONALS I USUARIS DE LA SANITAT PUBLICA DE CATALUNYA.

Moció Manifest enfortiment Atenció Primaria #PleLH

PARTIT POPULAR

52        U09/2239
MOCIÓ PER A LA REAPERTURA DE LA RÀDIO DE L’HOSPITALET I L’INCREMENT DE L’EMISSIÓ DE LA TELEVISIÓ.

53        U09/2240
MOCIÓ PER DECLARAR A L’HOSPITALET CIUTAT LLIURE DE VIOLÈNCIA A L’ESPORT.

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA

54        U09/2235
MOCIÓ SOBRE LA MOROSITAT A LES COMUNITATS DE VEÏNS PELS IMPAGAMENTS DE LA BANCA.

55        U09/2236
MOCIÓ REFERENT A LA REPRESSIÓ CONTRA LES PERSONES LGTBI A TXEXÈNIA.

56        U09/2237
MOCIÓ SOBRE LA REFORMA HORARIA I EL DIA DELS HORARIS EUROPEUS.

CONVERGÈNCIA I UNIÓ

57        U09/2246
MOCIÓ DE REBUIG A L’OCUPACIÓ IL·LEGAL D’HABITATGES.

58        U09/2247
MOCIÓ DE SUPORT A LES COMUNITATS DE VEÏNS AMB MOROSITAT BANCÀRIA.

59        U09/2248
MOCIÓ SOL·LICITANT LA MILLORA DE LA XARXA ELÈCTRICA ALS BARRIS DE COLLBLANC I LA TORRASSA.

CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR-POBLE ACTIU

60        U09/2193
MOCIÓ DE SUPORT AL SECTOR DE L’ESTIBA.

61
PRECS I PREGUNTES.