PLE 04/2017 Ordinari del 28 de març de 2017

ORDRE DEL DIA

LECTURA I APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA QUE VA TENIR LLOC EL 28 DE FEBRER DE 2017.

I. PART RESOLUTÒRIA.

COMISSIÓ PERMANENT DE PRESIDÈNCIA

ALCALDIA-PRESIDÈNCIA

1 U0102/16
DONAR COMPTE AL PLE DE LA MEMÒRIA ANUAL DEL TRIBUNAL ECONÒMIC ADMINISTRATIU DE L’HOSPITALET CORRESPONENT A L’EXERCICI 2016 (EXP. 7544/2017).

2 U0104/219
DONAR COMPTE DE L’INFORME DE L’ALCALDIA PREVIST A L’ART. 104 BIS APARTAT 6 DE LA LLEI 7/1985, DE 2 D’ABRIL, REGULADORA DE LES BASES DE RÈGIM LOCAL, RELATIU AL PERSONAL EVENTUAL D’AQUESTA CORPORACIÓ -1ER. TRIMESTRE 2017- (EXP.4180/2016)

SEGURETAT, CONVIVÈNCIA I CIVISME

3 U0301/68 C
ACORD RELATIU A LA SOL•LICITUD D’INCLUSIÓ DE LA CIUTAT DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT A L’ASSOCIACIÓ “RED DE CIUDADES POR LA BICICLETA”. (EXP. 4295/2017)

COORDINACIÓ, PLANIFICACIÓ, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ

4 U0207/20 N
ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE PLA GENERAL METROPOLITÀ A LA PARCEL•LA SITUADA AL CARRER DE LA BOTÀNICA, NÚMERO 41 (GRAN VIA SUD) DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT. (EXP. 1461/2017)

HISENDA I SERVEIS CENTRALS

5 U060206/935 C
ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 16 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI 2017, CORRESPONENT A L’EXPEDIENT 55/2017, EN LA MODALITAT DE TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT. (EXP. 8550/2017)

6 U060206/936 C
ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 19 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI 2017, CORRESPONENT A L’EXPEDIENT 56/2017, EN LA MODALITAT DE BAIXA PER ANUL•LACIÓ/CRÈDIT EXTRAORDINARI. (EXP. 8226/2017)

7 U0603/187
DONAR COMPTE AL PLE DE LA RESOLUCIÓ DE LA TINENÇA D’ALCALDIA D’HISENDA I SERVEIS CENTRALS NÚMERO 1490/2017, DE 27 DE FEBRER, PER LA QUAL S’APROVA LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT CORRESPONENT A L’EXERCICI DE 2016. (EXP. 7626/2017)

8 U0603/188
DONAR-SE PER ASSABENTAT DE L’INFORME DE LA INTERVENCIÓ GENERAL SOBRE L’AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT DE LA NORMATIVA EN MATÈRIA DE MOROSITAT DE L’EXERCICI 2016, D’ACORD AMB L’ARTICLE 12.2 DE LA LLEI 25/2013, DE 27 DE DESEMBRE, D’IMPULS DE LA FACTURA ELECTRÒNICA I CREACIÓ DEL REGISTRE DE FACTURES EN EL SECTOR PÚBLIC. (EXP. 7777/2017)

COMISSIÓ PERMANENT DE DRETS I TERRITORI

BENESTAR I DRETS SOCIALS
REGIDORIA DE GOVERN DE BENESTAR SOCIAL

9 U040203/395 N
ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. J. C. G. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 150,25.-EUROS. EX. 199/16 VR. (EXP. 12470/2016)

10 U040203/398 N
ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. A. F. G. M. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 150,25.-EUROS. EX. 206/16 VR. (EXP. 13569/2016)

11 U040203/400 N
ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ A LA SRA. A. K. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300,00.-EUROS. EX. 150/16 VR. (EXP. 11014/2016)

12 U040203/402 N
ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. M. S. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300,00.-EUROS. EX. 154/16 VR. (EXP. 11146/2016)

13 U040203/405 N
ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. J. G. M. A. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 150,25.-EUROS. EX. 176/16 EG (EXP. 14717/2016).

14 U040203/406 N
ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. R. S. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 150,25.-EUROS. EX. 162/16 EG (EXP. 16138/2016).

15 U040203/407 N
ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. J. B. A. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 150,25.-EUROS. EX. 166/16 EG (EXP. 16145/2016).

16 U040203/408 N
ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. J. S. C. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 150,25.-EUROS. EX. 171/16 EG (EXP. 14869/2016).

17 U040203/409 N
ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. F. T. O. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 150,25.-EUROS. EX. 157/16 VR. (EXP. 11211/2016)

18 U040203/410 N
ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. E. R. S. P. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 150,25.-EUROS. EX. 173/16 EG (EXP. 14835/2016).

19 U040203/411 N
ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. A. J. B. M. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300,00.-EUROS. EX. 256/16 EG (EXP. 15730/2016)

20 U040203/412 N
ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. M. S. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300,00.-EUROS. EX. 189/16 PA. (EXP. 12742/2016)

21 U040203/413 N
ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. F. Z. H. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 150,25.-EUROS. EX. 156/16 VR. (EXP. 11243/2016)

22 U040203/414 N
ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ A LA SRA. M. D. O. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 150,25.-EUROS. EX. 172/16 VR. (EXP. 11233/2016)

23 U040203/415 N
ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. F. E. P. CH. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300,00.-EUROS. EX. 192/16 PA. (EXP. 12785/2016)

24 U040203/416 N
ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. L. C. J. D. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300,00.-EUROS. EX. 193/16 PA. (EXP. 12816/2016)

25 U040203/417 N
ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. C. J. M. P. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300,00.-EUROS. EX. 208/16 PA. (EXP. 12909/2016)

26 U040203/418 N
ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. F. E. L. R. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300,00.-EUROS. EX. 207/16 PA. (EXP. 13377/2016)

27 U040203/419 N
ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. K. M. R. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300,00.-EUROS. EX. 120/16 PA. (EXP. 16098/2016)

28 U040203/421 N
ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. A. J. P. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300,00.-EUROS. EX. 149/16 VR. (EXP. 11191/2016)

29 U040203/422 N
ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. M. A. G. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300,00.-EUROS. EX. 226/16 VR. (EXP. 14079/2016)

30 U040203/423 N
ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. E. H. T. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300,00.-EUROS. EX. 239/16 EG (EXP. 16759/2016)

31 U040203/425 N
ACORD RELATIU A LA DESESTIMACIÓ D’UN RECURS PER SANCIÓ AL SR. C. C. V. S. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300,00.-EUROS. EX. 68/16 VR. (EXP. 1707/2016)

32 U040203/427 N
ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. D. F. M. M. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300,00.-EUROS. EX.191/16 PA. (EXP. 12783/2016)

33 U040203/428 N
ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. W. R. CH. P. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300,50.-EUROS. EX.195/16 PA. (EXP. 12821/2016)

34 U040203/429 N
ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. H. J. R. V. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 150,25.-EUROS. EX. 165/16 PA. (EXP.12437/2016)

II. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN. MOCIONS, PARTICIPACIÓ, PRECS I PREGUNTES.

DESPATX OFICIAL DE DECRETS I RESOLUCIONS

35 U0105/1046
DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA I LES RESOLUCIONS DICTADES PER DELEGACIÓ, CORRESPONENTS AL PERÍODE DEL 22 DE FEBRER AL 21 DE MARÇ DE 2017 QUE COMPRENEN ELS NÚMEROS DEL 1316 AL 2373.

DESPATX OFICIAL JUNTA DE GOVERN LOCAL

36 U0105/1045
DONAR COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL A LES SESSIONS NÚMEROS 7, 8, 9 I 10 DEL 28 DE FEBRER DE 2017 I 7, 14 I 21 DE MARÇ DE 2017, RESPECTIVAMENT.

MOCIONS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS

MOCIONS CONJUNTES
PSC-CP, CIUTADANS, ICV-EUiA-PIRATES, ERC, CiU, CUP-PA

37 U09/2202
MOCIÓ PER DONAR SUPORT A LA PLATAFORMA DE VÍCTIMES DE L’ALVIA 04155.

Moció víctimes Álvia 04155

PP, CiU

38 U09/2205
MOCIÓ PER SOLUCIONAR ELS PROBLEMES CAUSATS PER LES NOVES MESURES D’ACCÉS A L’ÀREA DE VIANANTS DEL MERCAT DE SANTA EULÀLIA.

INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA i ALTERNATIVA-PIRATES, Amb adhesió de CUP-PA

39 U09/2203
MOCIÓ PER LA MUNICIPALITZACIÓ DEL SERVEI DE PARCS I JARDINS.

Moció municipalització Parcs i Jardins

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA Amb adhesió d’ICV-EUiA-PIRATES

40 U09/2197
MOCIÓ PER A L’IMPULS LEGISLATIU DE L’AUTOCONSUM ELÉCTRIC I LA SOBIRANIA ENERGÉTICA.

Moció Autoconsum Elèctric i sobirania Energètica

 

MOCIONS INDIVIDUALS
CIUTADANS

41 U09/2201
MOCIÓ PER FACILITAR ELS MECANISMES DE DEVOLUCIÓ DE L’INDEGUDAMENT INGRESSAT EN AQUEST AJUNTAMENT, PER L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA (PLUSVÀLUA MUNICIPAL); EN COMPLIMENT DE LES SENTÈNCIES DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.

INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA-PIRATES

42 U09/2204
MOCIÓ D’HOMENATGE AL 88È ANIVERSARI DE LA PROCLAMACIÓ DE LA II REPÚBLICA I PER UN PROCÉS CONSTITUENT CAP A LA REPÚBLICA FEDERAL PLURINACIONAL.

Moció segona República

43 U09/2206
MOCIÓ PER LA GRATUÏTAT DELS CONCERTS DE LES FESTES DE PRIMAVERA.

Moció concerts Gratis Festes de Primavera

 

PARTIT POPULAR

44 U09/2180
MOCIÓ PERQUÈ ES PRENGUIN LES MESURES OPORTUNES PER NETEJAR ELS GRAFITIS DE LA CIUTAT.

45 U09/2198
MOCIÓ PER A LA CREACIÓ D’UNA OFICINA MUNICIPAL D’ASSESSORAMENT I SUPORT ALS PROPIETARIS DE VIVENDES, LOCALS I SOLARS AFECTATS PER OCUPACIONS IRREGULARS.

46 U09/2200
MOCIÓ PER INSTAR A LA GENERALITAT DE CATALUNYA A INCLOURE LES NOVES DELEGACIONS A L’EXTERIOR DINS DE LES D’ESPANYA.

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA

47 U09/2194
MOCIÓ PER OFERIR SUPORT, ASSESSORAMENT I FORMACIÓ A LES ENTITATS DE L’HOSPITALET.

48 U09/2195
MOCIÓ PER IMPULSAR EL FOMENT DE LA MÚSICA EN DIRECTE A L’HOSPITALET.

CONVERGÈNCIA I UNIÓ

49 U09/2190
MOCIÓ SOBRE L’ASSETJAMENT ESCOLAR PER RAONS D’ORIENTACIÓ I/O IDENTITAT SEXUAL.

50 U09/2191
MOCIÓ PER GARANTIR LA SEGURETAT DELS CARRILS BICI.

51 U09/2192
MOCIÓ D’ADHESIÓ AL PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM.

52 U09/2208
MOCIÓ PER MILLORAR LA MOBILITAT ENTRE L’HOSPITAL DE BELLVITGE I L’ICO.

CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR-POBLE ACTIU

53 U09/2207
MOCIÓ DE SUPORT A LA CAUSA DEL POBLE PALESTÍ. — Deixada sobre la taula

54
PRECS I PREGUNTES.