PLE 11/2016 Ordinari del 22 de novembre de 2016

LECTURA I APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA QUE VA TENIR LLOC EL 25 D’OCTUBRE DE 2016.

I. PART RESOLUTÒRIA.

COMISSIÓ PERMANENT DE PRESIDÈNCIA

ALCALDIA-PRESIDÈNCIA

1 – DONAR COMPTE DE LA NOVA COMPOSICIÓ NOMINAL DE LES COMISSIONS PERMANENTS DE PRESIDÈNCIA I DE DRETS I TERRITORI.

2 – ACORD RELATIU A LA MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DEL PLENARI DEL CONSELL DE CIUTAT DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT, ACTUALMENT DETERMINADA PER ACORD DEL PLE DE 23 DE FEBRER DE 2016.

COORDINACIÓ, PLANIFICACIÓ, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ

3 – ACORD PER A L’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE PGM A L’ÀMBIT DISCONTINU DE LA CANTONADA DELS CARRERS DE SANTA EULÀLIA I DE SANTIAGO RUSIÑOL I DE LA PLAÇA FRANCESC MACIÀ AL BARRI DE SANTA EULÀLIA, DISTRICTE III DE L’HOSPITALET.

HISENDA I SERVEIS CENTRALS

4 – ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ DE LA RECTIFICACIÓ DE L’INVENTARI CONSOLIDAT DE BÉNS I DRETS D’AQUEST AJUNTAMENT, AMB REFERÈNCIA A 31 DE DESEMBRE DE 2015.

5 – DONAR-SE PER ASSABENTAT DELS INFORMES DE TRESORERIA I D’INTERVENCIÓ, D’ACORD AMB L’ART. 5 DE LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, QUE MODIFICA LA LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, I L’ARTICLE 10 DE LA LLEI 25/2013, DE 27 DE DESEMBRE, SOBRE ELS TERMINIS DE PAGAMENT ALS PROVEÏDORS I LA GESTIÓ DE LES FACTURES, REFERITS AL 30.09.2016 (3ER TRIMESTRE 2016).

COMISSIÓ PERMANENT DE DRETS I TERRITORI

BENESTAR I DRETS SOCIALS
REGIDORIA DE GOVERN DE BENESTAR SOCIAL

6 – ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ A LA SRA. D.M.R. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300 EUROS – EX, 52/16 VR.

7 – ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. O.G.C. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300 EUROS – EX, 169/15 VR.

8 – ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ EL SR. F.E.L.R. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 150,25 EUROS – EX. 75/16AM.

9 – ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ EL SR. K.M.R. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 150,25 EUROS – EX. 83/16AM.

10 – ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. L.M.R. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/1999 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 100 EUROS. – EXP. SA 18/16 PA.

II. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN. MOCIONS, PARTICIPACIÓ, PRECS I PREGUNTES.

DESPATX OFICIAL DE DECRETS I RESOLUCIONS

11 – DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA I LES RESOLUCIONS DICTADES PER DELEGACIÓ, CORRESPONENTS AL PERIODE DEL 19 D’OCTUBRE DE 2016 A 15 DE NOVEMBRE DE 2016 QUE COMPRENEN ELS NÚMEROS DEL 8388 AL 9241.

DESPATX OFICIAL JUNTA DE GOVERN LOCAL

12 – DONAR COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL A LES SESSIONS NÚMERO 39 DEL 25 D’OCTUBRE I NÚMEROS 40, 41 I 42 DEL 2, 8 I 15 DE NOVEMBRE DE 2016, RESPECTIVAMENT.

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

13 – INICIATIVA CIUTADANA POPULAR DE LA FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE VECINOS DE L’HOSPITALET, PER A L’IMPULS DE MESURES URGENTS CONTRA LA DESOCUPACIÓ PERMANENT D’HABITATGES D’ENTITATS FINANCERES I GRANS PROPIETARIS.

14 – PETICIÓ DE PARAULA DE L’ENTITAT ASSOCIACIÓ DEFENSEM CUBA DE L’HOSPITALET, SOL·LICITANT INTERVENIR AL PLE EN RELACIÓ A L’AIXECAMENT DEL BLOQUEIG A CUBA.

MOCIONS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS

MOCIONS CONJUNTES
PSC-CP, ICV-EUiA-PIRATES

15 – MOCIÓ A FAVOR DE L’AIXECAMENT DEL BLOQUEIG POLÍTIC, ECONÒMIC, COMERCIAL I FINANCER PER PART DELS ESTATS UNITS D’AMÈRICA CONTRA CUBA.

moció a favor de l'aixecament del bloqueig a Cuba

PSC-CP, ICV-EUiA-PIRATES Amb l’adhesió d’ERC, CiU i CUP-PA

16 – MOCIÓ DE REBUIG ALS ACTES DE DIFUSIÓ D’IDEES FEIXISTES I/O TOTALITÀRIES.

Moció de rebuig als actes feixistes a L'Hospitalet

ICV-EUiA-PIRATES, ERC, CUP-PA

17 – MOCIÓ PER EXIGIR L’ESCLARIMENT DE L’ASSASSINAT D’EN PEDRO ÁLVAREZ, A L’HOSPITALET DE LLOBREGAT.

Moció per l'esclariment de l'assassinat de Pedro Alvarez

ICV-EUiA-PIRATES, CiU, CUP-PA

18 – MOCIÓ PER GARANTIR L’ACCÉS A LA INFORMACIÓ I LES MILLORS CONDICIONS DELS SERVEIS FUNERARIS A L’HOSPITALET DE LLOBREGAT.

Moció transparència als serveis funeraris a L'Hospitalet

MOCIONS INDIVIDUALS
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA

19 – MOCIÓ PER A LA SUPRESSIÓ DELS INTERESSOS ABUSSIUS D’HIPOTEQUES REFERENCIADES A L’IRPH.

CIUTADANS

20 – MOCIÓN PER A LA TRANSPARÈNCIA DELS SERVEIS FUNERARIS MUNICIPALS.

INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA-PIRATES

21 – MOCIÓ SOBRE ELS COMPTADORS TELEGESTIONABLES.

Moció comptadors telegestionats

 

22 – MOCIÓ PER A LA GESTIÓ DIRECTA DE SERVEIS D’ATENCIÓ A LES PERSONES I MILLORA DEL PIM I PAM, 2017-2019.

Moció gestió directa i millores al PIM i al PAM

23 – MOCIÓ PER A L’AMPLIACIÓ DE LA XARXA D’HABITATGE PÚBLIC DE LLOGUER SOCIAL DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT.

Moció ampliació xarxa publica d'habitatge de lloguer

PARTIT POPULAR

24 – MOCIÓ SOBRE LA MILLORA DELS PARCS INFANTILS A L’HOSPITALET.

25 – MOCIÓ PER IMPULSAR LA PROMOCIÓ I L’ESTÍMUL DEL COMERÇ LOCAL A LA CIUTAT.

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA

26 – MOCIÓ PER LA TRANSPARÈNCIA EN LES TITULITZACIONS HIPOTECÀRIES.

27 – MOCIÓ DE SUPORT AL DRET A DECIDIR DE LA NACIÓ CATALANA I A LA CONVOCATÒRIA D’UN REFERENDUM SOBRE EL FUTUR POLÍTIC DE CATALUNYA.

28 – MOCIÓ PER A LA DEMOCRÀCIA I LA SOBIRANIA LOCAL.

CONVERGÈNCIA I UNIÓ

29 – MOCIÓ PER APLICAR EL SISTEMA D’IDENTIFICACIÓ CANINA A TRAVÉS DE L’EXTRACCIÓ DE L’ADN DE LES FEMTES DELS GOSSOS.

CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR-POBLE ACTIU

30 – MOCIÓ PER ATURAR EL PLA CAUFEC-PORTA BCN.

31 – PRECS I PREGUNTES.