PLE 10/2016 Ordinari del 25 d’octubre de 2016

LECTURA I APROVACIÓ DELS ESBORRANYS DE LES ACTES CORRESPONENTS A LES SESSIONS: ORDINÀRIA DE 27 DE SETEMBRE DE 2016 I EXTRAORDINÀRIA D’11 D’OCTUBRE DE 2016.

I. PART RESOLUTÒRIA.

COMISSIÓ PERMANENT DE PRESIDÈNCIA

ALCALDIA-PRESIDÈNCIA

1-DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA 7751/2016, DE 3 D’OCTUBRE, RELATIU AL NOMENAMENT DE PERSONAL EVENTUAL.

2-DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA 7752/2016, DE 3 D’OCTUBRE, RELATIU AL NOMENAMENT DE PERSONAL EVENTUAL.

3-ACORD RELATIU AL NOMENAMENT DEL DIRECTOR DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ MUNICIPALS.

4-ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ DE L’ACTA DE DELIMITACIÓ DE TERME MUNICIPAL L’HOSPITALET DE LLOBREGAT-CORNELLA DE LLOBREGAT.

5-ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ DE LA INSTRUCCIÓ QUE INTERPRETA EL REGLAMENT ORGÀNIC DEL PLE EN RELACIÓ A LA PRESENTACIÓ I TRAMITACIÓ DE LES MOCIONS. (1/2016).

COORDINACIÓ, PLANIFICACIÓ, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ

6-ACORD RELATIU A ADMETRE A TRÀMIT LA SOL·LICITUD EFECTUADA PER LA MERCANTIL “CONTRATAS Y OBRAS EMPRESA CONSTRUCTORA S.A.”, DE REVISIÓ D’OFICI DE L’APARTAT SEGON DE LA CLÀUSULA 2.C) DE L’ADDENDA AL CONVENI URBANÍSTIC PRAT DE LA RIBA, 50-52, APROVADA PEL PLE MUNICIPAL EL 26 DE JULIOL DE 2006 I SIGNADA L’11 DE JULIOL DE 2006.

7-ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ A L’ÀMBIT DELIMITAT ENTRE ELS CARRERS DE POMPEU FABRA, DE LES PLANES I DE SANFELIU, AL BARRI DE SANFELIU D’AQUESTA CIUTAT.

8-ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ DEL TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC PER A LA IMPLANTACIÓ D’ESTABLIMENTS DESTINATS A CLUBS SOCIALS PRIVATS I ASSOCIACIONS DE CONSUMIDORS DE SUBSTÀNCIES LEGALMENT PERMESES QUE PUGUIN GENERAR DEPENDÈNCIA AL TERME MUNICIPAL DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT.

SEGURETAT, CONVIVÈNCIA I CIVISME

9-ACORD RELATIU A LA CONCESSIÓ DE MEDALLES D’HONOR DE LA GUÀRDIA URBANA DE L’HOSPITALET.

10-ACORD RELATIU A LA CONCESSIÓ DE MEDALLES DE LA GUÀRDIA URBANA DE L’HOSPITALET A LA COL·LABORACIÓ CIUTADANA.

HISENDA I SERVEIS CENTRALS

11-ACORD RELATIU AL RECONEIXEMENT DE LA COMPATIBILITAT SOL·LICITADA PEL FUNCIONARI I.D.P.M., PER EXERCIR ACTIVITAT PRIVADA.

12-ACORD RELATIU A L’AUTORITZACIÓ DE LA COMPATIBILITAT SOL·LICITADA PER LA FUNCIONÀRIA INTERINA A.M.R., PER EXERCIR ACTIVITAT PRIVADA.

13-ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ DE L’INCREMENT DE RETRIBUCIONS PER A L’EXERCICI 2016, PER AL PERSONAL EVENTUAL.

14-ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL PER A L’EXERCICI 2017, DEL RÈGIM RETRIBUTIU I DE LA PLANTILLA DEL PERSONAL AL SERVEI DE L’AJUNTAMENT.

15-ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 66 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI 2016 CORRESPONENT A L’EXPEDIENT 163/2016, EN LA MODALITAT DE BAIXA PER ANUL·LACIÓ/CRÈDIT EXTRAORDINARI.

16-ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 67 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI 2016 CORRESPONENT A L’EXPEDIENT 164/2016, EN LA MODALITAT DE TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT.

COMISSIÓ PERMANENT DE DRETS I TERRITORI BENESTAR I DRETS SOCIALS

REGIDORIA DE GOVERN DE BENESTAR SOCIAL

17-ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. C.J.M.P. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 150 EUROS (EXP. 25/16 VR.)

18-ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. M.S.V. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 2.404,05 EUROS. (EXP. SA109/16 VR.)

19-ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. M.F.V.S. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 150 EUROS (EXP. 24/16VR.)

20-ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ A LA SRA. M.J.L.P. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 2.404,05 EUROS. (EXP. SA 74/16 VR.)

21-ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. O.G.R. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 150,25 EUROS. (EXP. SA 82/16)

22-ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. G.J.R.G. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 2.404,05 EUROS. (EXP. SA 110/16 PA.)

23-ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. C.J.M.P. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 2.404,05 EUROS. (EXP. SA 97/16 PA.)

II. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN. MOCIONS, PARTICIPACIÓ, PRECS I PREGUNTES.

DESPATX OFICIAL DE DECRETS I RESOLUCIONS

24-DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA I LES RESOLUCIONS DICTADES PER DELEGACIÓ, CORRESPONENTS AL PERÍODE 20/09/2016 A 18/10/2016 QUE COMPRENEN ELS NÚMEROS DEL 7193 AL 8387.

DESPATX OFICIAL JUNTA DE GOVERN LOCAL

25-DONAR COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL A LES SESSIONS DES DEL NÚM.

34 AL NÚM. 38 DEL 27 I 30 DE SETEMBRE I DEL 4, 11 I 18 D’OCTUBRE DE 2016, RESPECTIVAMENT.

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

26-PETICIÓ DE PARAULA DE L’ENTITAT ASSOCIACIÓ MUJERES PA’LANTE, SOL·LICITANT INTERVENIR EN RELACIÓ A LES DIFICULTATS DE LES PERSONES ESTRANGERES PER PORTAR A TERME TRÀMITS ADMINISTRATIUS.

27-PETICIÓ DE PARAULA DE L’ENTITAT SINDICAT COMISSIONS OBRERES DE L’HOSPITALET, SOL·LICITANT INTERVENIR PER EXPLICAR LA SITUACIÓ DE L’EMPRESA SPARK IBÉRICA DE L’HOSPITALET.

MOCIONS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS

MOCIONS CONJUNTES

PSC-CP, CIUTADANS, PP, CiU

28-MOCIÓ DE SUPORT A LES OFICINES LIQUIDADORES.

ICV-EUIA-PIRATES, ERC, CUP-PA

29-MOCIÓ EN DEFENSA DE LA LLIBERTAT SINDICAL A L’EMPRESA SPARK IBÉRICA-GRUP VINCI.

Moció conjunta llibertat sindical spark ibèrica CanviemLH

ERC, CUP-PA

30-MOCIÓ MUNICIPAL DE SUPORT A ‘SOM 27 I MÉS’.

MOCIONS INDIVIDUALS

CIUTADANS

31-MOCIÓ PER A LA IMPLEMENTACIÓ DE MESURES CONTRA LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA A L’HOSPITALET.

32-MOCIÓ PER GARANTIR L’ACCÉS UNIVERSAL ALS LLIBRES DE TEXT A CATALUNYA.

INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA-PIRATES

33-MOCIÓ PER L’IMPLANTACIÓ DE L’URBAN DOG NATURE.

moció sofre urban dog nature

34-MOCIÓ PER BONES PRÀCTIQUES EN LA COMUNICACIÓ INSTITUCIONAL.

mocio bones practiques comunicacio institucional CanviemLH

PARTIT POPULAR

35-MOCIÓ PER SOL·LICITAR LA CONSTRUCCIÓ I POSADA EN MARXA D’UN CENTRE DE DIA AL BARRI DEL GORNAL.

36-MOCIÓ PER RECLAMAR UNA MILLORA DE LA NETEJA A L’HOSPITALET.

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA

37-MOCIÓ PER A LA DEFENSA DEL DRET DE LES DONES AL TREBALL EN IGUALTAT D’OPORTUNITATS.

38-MOCIÓ PER A LA CREACIÓ D’UNA NOVA TAXA DE PISOS BUITS PROPIETAT D’ENTITATS FINANCERES I GRANS TENEDORS IMMOBILIARIS.

39-MOCIÓ PER GARANTIR L’ACCÉS A LA CULTURA I A L’ESPORT A PERSONES I FAMÍLIES EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT ECONÒMICA.

CONVERGÈNCIA I UNIÓ

40-MOCIÓ PER AFAVORIR LA CONCILIACIÓ DE LA VIDA LABORAL, FAMILIAR I PERSONAL.

41-MOCIÓ DE RECONEIXEMENT HISTÒRIC DE L’EDIFICI “EL CORO”.

CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR-POBLE ACTIU

42-MOCIÓ PER A LA CESSIÓ D’ÚS DELS LOCALS MUNICIPALS, PER A ENTITATS DE L’HOSPITALET LLOBREGAT.

43-PRECS I PREGUNTES.