PLE 10/2017 Ordinari del 24 d’octubre de 2017

ORDRE DEL DIA

LECTURA I APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA QUE VA TENIR LLOC EL 26 DE SETEMBRE DE 2017.

I. PART RESOLUTÒRIA.

COMISSIÓ PERMANENT DE PRESIDÈNCIA

ALCALDIA-PRESIDÈNCIA

1     U0103/241 N
DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA NÚMERO 6855/2017, DE DATA 19 DE SETEMBRE, APROVANT UNA SEGONA DESPESA PER IMPORT MÀXIM DE 9.246,90 EUROS PER COBRIR L’EMERGÈNCIA QUE ES VA PRODUIR A L’AVINGUDA MIRAFLORES 84 DE L’HOSPITALET, EL PASSAT DIA 6 DE GENER DE 2017. (EXP. 9023/2017)

2     U0104/235
DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET DE L’ALCALDIA 7033/2017, DE 22 DE SETEMBRE, RELATIU AL CESSAMENT DE PERSONAL EVENTUAL. (EXP. 2387/2017).

COORDINACIÓ, PLANIFICACIÓ, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ

3     U0207/25 N
ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DE DESENVOLUPAMENT DE MUTACIÓ A TIPUS DOCENT D’UN EQUIPAMENT UBICAT A L’ANTIGA FÀBRICA TÈXTIL GERMANS ALBERT, AL CARRER RODÉS, 46-58 (L’HOSPITALET DE LLOBREGAT) (EXP. 25137/2017)

    U0207/27 N
ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DE CONCRECIÓ D’EQUIPAMENT I DELS PARÀMETRES URBANÍSTICS DE L’ESCOLA “PACO CANDEL”. (EXP.25968/2017)

   U0207/28 N
ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DE CONCRECIÓ D’ÚS I DE LES CONDICIONS D’EDIFICACIÓ D’UN EQUIPAMENT PRIVAT SITUAT AL CARRER FERRAN I CLUA, 12-24 (ENTRE ELS CARRERS PUJÓS I FORTUNY) (RESIDÈNCIA D’ESTUDIANTS) AL BARRI DE COLLBLANC DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT. (EXP.26053/2017)

HISENDA I SERVEIS CENTRALS

   U06020201/549 C
ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ DE L’INCREMENT DE L’1% DE RETRIBUCIONS PER A L’EXERCICI 2017, PEL PERSONAL EVENTUAL. (EXP.24096/2017)

COMISSIÓ PERMANENT DE DRETS I TERRITORI

BENESTAR I DRETS SOCIALS
REGIDORIA DE GOVERN DE BENESTAR SOCIAL

    U040202/116 C
ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET I EL CONSELL COMARCAL DEL BARCELONÈS, PER A L’ASSIGNACIÓ D’AJUTS COMPLEMENTARIS ALS AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR, PER ALS ALUMNES DE LES ESCOLES DEL MUNICIPI, CURS 2016-2017, PER LA QUANTITAT DE 1.404.997,58 €. (EXP.24876/2017)

    U040203/484 N
ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. J.E.G. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300,00.-EUROS. EX. 164/16 EG (EXP. 16276/2016).

    U040203/524 N
ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ A LA SRA. I.R.N.A. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 150,25 EUROS – EXP. 52/17 EG. (EXP. 11795/2017)

10     U040203/525 N
ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. J.L.C.S. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 150,25 EUROS – EXP. 44/17 EG. (EXP.11785/2017)

11      U040203/526 N
ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ A LA SRA. L.P.M. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 150,25 EUROS – EXP. 39/17 EG.(EXP.11778/2017)

12      U040203/527 N
ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ A LA SRA. J.L.C.P. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300 EUROS – EXP. 31/17 EG.(EXP. 11797/2017)

13      U040203/528 N
ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. A.A.C.C. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300 EUROS. EXP. SA. 36/17. (EXP.12072/2017)

14      U040203/529 N
ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. A.G.V. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300 EUROS. EXP. SA. 35/17.(EXP.12063/2017)

15      U040203/530 N
ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. C.A.A.Z. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300 EUROS. EXP. SA. 37/17.(EXP.12078/2017)

16      U040203/531 N
ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. J.C.S. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300 EUROS. EXP. SA. 57/17.(EXP.12083/2017)

17      U040203/532 N
ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. F.M.M. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300 EUROS. SA. 55/17PA.(EXP.12099/2017)

ESPAI PÚBLIC, HABITATGE, URBANISME I SOSTENIBILITAT

18      U0501/469 F
ACORD RELATIU A VALIDAR I RECONÈIXER LES OBLIGACIONS DE L’AJUNTAMENT, PER UN IMPORT DE 2.948,52 EUROS, IVA INCLÒS, CORRESPONENTS ALS SERVEIS DE MANTENIMENT DELS ASCENSORS DEL MERCAT DE LA FLORIDA REALITZAT PER ORONA, S. COOP (EXP. 14586/2017)

II. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN. MOCIONS, PARTICIPACIÓ, PRECS I PREGUNTES.

DESPATX OFICIAL DE DECRETS I RESOLUCIONS

19      U0105/1062
DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA I LES RESOLUCIONS DICTADES PER DELEGACIÓ, CORRESPONENTS AL PERÍODE DEL 19 DE SETEMBRE AL 17 D’OCTUBRE DE 2017, QUE COMPRENEN ELS NÚMEROS DEL 6798 AL 7751.

DESPATX OFICIAL JUNTA DE GOVERN LOCAL

20      U0105/1061
DONAR COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL A LES SESSIONS NÚMEROS 34, 35, 36 I 37 DEL 26 DE SETEMBRE I 3, 10 I 17 D’OCTUBRE DE 2017, RESPECTIVAMENT.

MOCIONS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS

MOCIONS CONJUNTES
PSC-CP, CIUTADANS, ICV-EUiA-PIRATES, ERC, CiU

21      U09/2308
MOCIÓ DE REBUIG ALS ATEMPTATS TERRORISTES DE BARCELONA I CAMBRILS I DE RECONEIXEMENT A LA TASCA REALITZADA PELS COSSOS POLICIALS I D’EMERGÈNCIES.

Moció rebuig atemptats terroristes Barcelona

CIUTADANS, ICV-EUiA-PIRATES, PP, ERC, CiU, CUP-PA

22      U09/2302
MOCIÓ PER DEPURAR RESPONSABILITATS PER LA MORT DEL PI DE LA REMUNTA.

ICV-EUiA-PIRATES, ERC, CiU, CUP-PA

23      U09/2315
MOCIÓ DE CONDEMNA A L’ACTUACIÓ DESPROPORCIONADA I LA BRUTALITAT POLICIAL, LA REPRESSIÓ DE L’ESTAT CONTRA LES INSTITUCIONS CATALANES, I PER LA DEFENSA DEL DIÀLEG I LA MEDIACIÓ INTERNACIONAL.

ICV-EUiA-PIRATES, CUP-PA Amb l’adhesió de CIUTADANS

24      U09/2282
MOCIÓ DE SUPORT A LA RESOLUCIÓ APROVADA AL PARLAMENT SOBRE L’ATURADA DEL PLA DIRECTOR URBANÍSTIC GRAN VIA-LLOBREGAT I PER UN URBANISME SOSTENIBLE.

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA Amb l’adhesió d’ICV-EUiA-PIRATES

25      U09/2303
MOCIÓ PEL FOMENT DE LA RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS.

ERC, CUP-PA

26      U09/2300
MOCIÓ PER LA CREACIÓ D’UNA COMISSIÓ FORMADA PER DIFERENTS GRUPS MUNICIPALS PER ABORDAR ELS PLUSOS IRREGULARS A LA GUÀRDIA URBANA DE L’HOSPITALET.

 

MOCIONS INDIVIDUALS
CIUTADANS

27      U09/2312
MOCIÓ PER LA TRANSPARÈNCIA EN LES DESPESES D’ATENCIÓ PROTOCOLARIA I REPRESENTATIVES DELS MEMBRES DEL GOVERN MUNICIPAL.

INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA-PIRATES

28      U09/2287
MOCIÓ SOBRE LA REGULACIÓ DEL LLOGUER I LA CREACIÓ D’INSTRUMENTS DE CONCERTACIÓ ECONÒMICA AMB ELS ENS LOCALS PER A LA REHABILITACIÓ D’HABITATGES DESTINATS AL LLOGUER.

29      U09/2313
MOCIÓ SOBRE ELS MENJADORS ESCOLARS.

30      U09/2314
MOCIÓ PER RETIRAR SUBVENCIONS MUNICIPALS A ENTITATS QUE NO RESPECTIN ELS DRETS DELS ANIMALS.

PARTIT POPULAR

31      U09/2310
MOCIÓ DE RECOLZAMENT A LES FORCES I COSSOS DE SEGURETAT DE L’ESTAT.

32      U09/2311
MOCIÓ PER A LA BAIXADA DE L’IBI.

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA


33      U09/2293
MOCIÓ PERQUÉ L’HOSPITALET S’ADHEREIXI AL PROGRAMA D’HOMOGENEÏTZACIÓ DELS PROCESSOS I MECANISMES INTERNS DE TRAMITACIÓ DELS TRIBUTS I COTITZACIONS SOCIALS.

CONVERGÈNCIA I UNIÓ


34      U09/2304
MOCIÓ PER PRESENTAR LA CANDIDATURA DE L’HOSPITALET PER SER LA CAPITAL DE LA CULTURA CATALANA 2020.

35      U09/2305
MOCIÓ PER LA PROMOCIÓ I VISIBILITAT DE L’ESPORT FEMENÍ DE COMPETICIÓ.

CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR-POBLE ACTIU

36      U09/2295
MOCIÓ PER A LA REVISIÓ I CONTROL DE LA CORRECTA APLICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS A LES GRANS SUPERFÍCIES I FUNDACIONS.

37      U09/2299
MOCIÓ EN DEFENSA DEL SECTOR DEL TAXI, CONTRA L’INTRUSISME I LA DESREGULACIÓ.

38
PRECS I PREGUNTES.