PLE 8/2016 Ordinari del 27 de setembre de 2016

Ple Municipal de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat

I. PART RESOLUTÒRIA.

COMISSIÓ PERMANENT DE PRESIDÈNCIA

ALCALDIA-PRESIDÈNCIA

1.- DICTAMEN RELATIU A LA DETERMINACIÓ DE LES FESTES LOCALS D’AQUEST MUNICIPI PER A L’ANY 2017.

2.- DICTAMEN RELATIU A DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 6374/2016 DE 26 DE JULIOL, PEL QUAL ES DETERMINA UNA NOVA DIVISIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL DE L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET.

3.- DICTAMEN RELATIU A DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 6375/2016 DE 26 DE JULIOL, DE NOU NOMENAMENT DELS/LES TINENTS/TES D’ALCALDIA, TITULARS/ES D’ÀREA, REGIDORS/ES PRESIDENT/ES DE DISTRICTE, REGIDORS/ES ADJUNT/ES I DELEGACIÓ DE FACULTATS DE L’ALCALDIA EN AQUESTS ÒRGANS.

4.- DICTAMEN RELATIU A DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 6376/2016, DE 26 DE JULIOL, QUAL ES DETERMINA EL RÈGIM RETRIBUTIU DE DEDICACIÓ EXCLUSIVA PER AL REGIDOR DE GOVERN, SR. DAVID QUIROS BRITO.

5.- DICTAMEN RELATIU A DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA 6412/2016, DE 2 D’AGOST, RELATIU A LA NOVA COMPOSICIÓ NOMINAL DE LES COMISSIONS PERMANENTS DE PRESIDÈNCIA I DE DRETS I TERRITORI I 6881/2016, DE 14 DE SETEMBRE, RELATIU A SUBSANAR ERROR MATERIAL AL PRIMER.

6.- DICTAMEN RELATIU A DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 6408/2016, DE 2 D’AGOST, QUAL ES DELEGA INDISTINTAMENT I AMB CARÀCTER PERMANENT LA FACULTAT PER A LA CELEBRACIÓ DE CASAMENTS CIVILS A FAVOR DE DIFERENTS REGIDORS I REGIDORES.

7.- DICTAMEN RELATIU A DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA 6299/2016, DE 25 DE JULIOL, RELATIU AL CESSAMENT DE PERSONAL EVENTUAL.

8.- DICTAMEN RELATIU A DONAR-SE PER ASSABENTAT DE LA MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-CP).

9.- DICTAMEN RELATIU A DONAR COMPTE DE L’INFORME DE L’ALCALDIA PREVIST A L’ART. 104 BIS APARTAT 6 DE LA LLEI 7/1985, DE 2 D’ABRIL, REGULADORA DE LES BASES DE RÈGIM LOCAL RELATIU AL PERSONAL EVENTUAL D’AQUESTA CORPORACIÓ. (3ER. TRIMESTRE 2016).

10.- DICTAMEN RELATIU A LA RATIFICACIÓ DEL NOMENAMENT DELS PATRONS EN REPRESENTACIÓ D’AQUEST AJUNTAMENT A LA FUNDACIÓ ARRANZ BRAVO, ACORDAT PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN SESSIÓ DE 13 DE SETEMBRE DE 2016.

COORDINACIÓ, PLANIFICACIÓ, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ

11.- DICTAMEN PER A L’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT, L’AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT URBÀ I LA SOCIETAT URBANÍSTICA METROPOLITANA DE REHABILITACIÓ I GESTIÓ SA (REGESA), PER A L’EXECUCIÓ DE LA MPGM ENTRE ELS CARRERS DE POMPEU FABRA, LES PLANES I SANFELIU A L’HOSPITALET DE LLOBREGAT.

HISENDA I SERVEIS CENTRALS

12.- DICTAMEN RELATIU A L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 61 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI 2016 CORRESPONENT A L’EXPEDIENT 129/2016, EN LA MODALITAT DE BAIXA PER ANUL·LACIÓ/CRÈDIT EXTRAORDINARI.

13.- DICTAMEN RELATIU A L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 62 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI 2016 CORRESPONENT A L’EXPEDIENT 130/2016, EN LA MODALITAT DE BAIXA PER ANUL·LACIÓ/CRÈDIT EXTRAORDINARI.

14.- DICTAMEN RELATIU A L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 63 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI 2016 CORRESPONENT A L’EXPEDIENT 144/2016, EN LA MODALITAT DE TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT.

15.- DICTAMEN RELATIU A L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 64 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI 2016 CORRESPONENT A L’EXPEDIENT 147/2016, EN LA MODALITAT DE BAIXA PER ANUL·LACIÓ/CRÈDIT EXTRAORDINARI.

16.- DICTAMEN PER A L’APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL CORRESPONENT A L’EXERCICI DE 2015.

17.- DICTAMEN RELATIU A DONAR COMPTE DE L’INFORME ANUAL A QUE FA REFERÈNCIA L’ARTICLE 218 DEL TEXT REFÓS DE LA LLEI REGULADORA DE LES HISENDES LOCALS, AIXÍ COM DEL RESULTAT DE L’INFORME REFERENT A LA FISCALITZACIÓ DE LES OBLIGACIONS I DESPESES SOTMESOS A FISCALITZACIÓ LIMITADA PRÈVIA, I D’INGRESSOS MITJANÇANT L’APLICACIÓ DE TÈCNIQUES DE MOSTREIG, CORRESPONENT A L’EXERCICI 2015.

COMISSIÓ PERMANENT DE DRETS I TERRITORI

BENESTAR I DRETS SOCIALS
REGIDORIA DE GOVERN DE BENESTAR SOCIAL

18.- DICTAMEN RELATIU A L’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ SUBSCRIT AMB EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT, PER DUR A TERME LA CAMPANYA DE CONTROL DE MOSQUITS DE L’ANY 2016, PER UN IMPORT DE 17.711,51 €.

19.- DICTAMEN RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ A LA SRA. M.J.G.A. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 2.404,05-EUROS. – EXP. SA 58/16 PA.

20.- DICTAMEN RELATIU A ESTIMAR EL RECURS DE REPOSICIÓ PRESENTAT PEL SR. M. G. O. CONTRA L’ACORD DEL PLE MUNICIPAL DE 23 DE FEBRER DE 2016 PEL QUAL ES VA ACORDAR IMPOSAR UNA SANCIÓ PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/1999 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS.(EXP. SA 70/15VR.)

ESPAI PÚBLIC, HABITATGE, URBANISME I SOSTENIBILITAT

21.- DICTAMEN RELATIU A L’APROVACIÓ DE L’ADDENDA DE PRÒRROGA PER A L’ANY 2016, DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ I D’ENCÀRREC DE GESTIONS ENTRE L’ÀGENCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT, APROVAT PEL PLE MUNICIPAL DE 29 D’ABRIL DE 2014, RELATIU A L’OFICINA LOCAL D’HABITATGE SITUADA EN AQUEST MUNICIPI.

II. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN. MOCIONS, PARTICIPACIÓ, PRECS I PREGUNTES.

DESPATX OFICIAL DE DECRETS I RESOLUCIONS

22.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA I LES RESOLUCIONS DICTADES PER DELEGACIÓ, CORRESPONENTS AL PERIODE 19/7/2016 A 19/9/2016 QUE COMPRENEN ELS NÚMEROS DEL 6115 AL 7192

DESPATX OFICIAL JUNTA DE GOVERN LOCAL

23.- DONAR COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL A LES SESSIONS NÚMEROS DEL 29 AL 33, DE 26 I 29 DE JULIOL I DE 6, 13 I 20 DE SETEMBRE DE 2016, RESPECTIVAMENT.

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

24.- PETICIÓ DE PARAULA DE L’ENTITAT ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE BELLVITGE, SOL·LICITANT INTERVENIR EN RELACIÓ AL PDU GRAN VIA.

MOCIONS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS

MOCIONS CONJUNTES

PSC-CP, ICV-EUiA-PIRATES, ERC, CiU, CUP-PA

25.- MOCIÓ EN SUPORT AL CORRELLENGUA 2016.

ICV-EUiA-PIRATES, ERC, CUP-PA

26.- MOCIÓ PER UN PROTOCOL CONTRA LES AGRESSIONS SEXISTES A LES FESTES MAJORS I ALTRES ESDEVENIMENTS DE LA CIUTAT.

PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA

27.- MOCIÓ RECLAMANT LA CREACIÓ DE MÉS RECURSOS EDUCATIUS DE SEGONA OPORTUNITAT PER ALS JOVES DE LA CIUTAT.

CIUTADANS

28.- MOCIÓ PER ENDARRERIR L’APROVACIÓ DEL PDU GRANVIA-LLOBREGAT I LA REALITZACIÓ D’UNA CONSULTA A LA CIUTADANIA DE L’HOSPITALET PER A LA SEVA APROVACIÓ.

29.- MOCIÓ PER RATIFICAR QUE AQUEST AJUNTAMENT AJUSTARÀ LA SEVA ACTUACIÓ AL MARC DE LA CONSTITUCIÓ ESPANYOLA I NO ACATARÀ LLEI O CAP NORMA QUE LA CONTRAVINGUI.

INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA-PIRATES

30.- MOCIÓ PER L’IMPULS DE CIRCUITS ESPORTIUS A L’AIRE LLIURE A L’HOSPITALET DE LLOBREGAT.

PARTIT POPULAR

31.- MOCIÓ DE REBUIG A L’ESTUDI DEL PROCÉS CONSTITUENT.

32.- MOCIÓ PER A LA REVISIÓ I POSSIBLE ACTUALITZACIÓ DEL PGM DEL SECTOR CAN RIGALT.

33.- MOCIÓ PER A LA INSTAL·LACIÓ DE TAULES EXTERIORS (BARREJA DE FUTBOL I PIN PON) COM A UNA ALTERNATIVA MÉS PER A LES ZONES VERDES I PARCS DE LA CIUTAT.

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA

34.- MOCIÓ PER LA CONSERVACIÓ I RECUPERACIÓ DE LA MASIA DE CAN RIGALT COM A PATRIMONI DE LA CIUTAT.

CONVERGÈNCIA I UNIÓ

35.- MOCIÓ PER IMPLEMENTAR EL PAGAMENT TELEMÀTIC A LA ZONA BLAVA DE LA CIUTAT.

36.- MOCIÓ PER FACILITAR QUE ELS COMERCIANTS I EMPRESARIS DE L’HOSPITALET PUGUIN ANUNCIAR-SE A LA TV L’H.

CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR-POBLE ACTIU

37.- MOCIÓ PER A LA INSTAL·LACIÓ DE LAVABOS PÚBLICS A L’HOSPITALET DE LLOBREGAT.

38.- PRECS I PREGUNTES.