I. PART RESOLUTÒRIA.

COMISSIÓ PERMANENT DE PRESIDÈNCIA

ALCALDIA-PRESIDÈNCIA
1 U0104/276   

PRESSA DE CONEIXEMENT PEL PLE DE L’EXPULSIÓ D’UN REGIDOR DEL GRUP POLITIC DEL PARTIT POPULAR I LA SEVA DECLARACIÓ COM A REGIDOR NO ADSCRIT (EXP. 35815/2018).

2 U0104/277   

DONAR-SE PER ASSABENTAT DE LA MODIFICACIÓ EN LA COMPOSICIÓ DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS, LA DESIGNACIÓ DE PORTAVEU I LA MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DE LA JUNTA MUNICIPAL DE PORTAVEUS (EXP. 2681/2016).

3 U0104/278   

DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET DE L’ALCALDIA 7776/2018, 31 D’OCTUBRE, RELATIU A DETERMINAR QUE LA PORTAVEU DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR EXERCEIXI EL SEU CÀRREC EN RÈGIM DE DEDICACIÓ EXCLUSIVA (EXP. 2686/2016).

4 U0104/279   

ACORD RELATIU A LA MODIFICACIO DE LA COMPOSICIÓ GENÈRICA DE LES COMISSIONS DEL PLE: COMISSIONS PERMANENTS, COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES I COMISSIÓ DE COMPETÈNCIES DELEGADES DEL PLE (EXP. 6099/2016).

5 U0104/280   

ACORD RELATIU A LA MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DEL PLENARI DEL CONSELL DE CIUTAT DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT, ACTUALMENT DETERMINADA PER ACORDS DEL PLE DE 23 DE FEBRER DE 2016, 22 DE NOVEMBRE DE 2016, 27 DE JUNY DE 2017, 27 DE FEBRER I 23 D’OCTUBRE DE 2018 (EXP. 239/2016).

6 U0104/281   

ACORD RELATIU A LA MODIFICACIÓ DE LA REPRESENTACIÓ DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS EN EL PLENARI DEL CONSELL EDUCATIU DE L’HOSPITALET (EXP. 35734/2018).

7 U0104/282   

DONAR COMPTE AL PLE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA 7859/2018, DE 7 DE NOVEMBRE, I 8060/2018, DE 13 DE NOVEMBRE, RELATIUS AL CESSAMENT DE PERSONAL EVENTUAL I ESMENA D’ERROR MATERIAL, RESPECTIVAMENT (EXP. 4180/2016).

COORDINACIÓ, PLANIFICACIÓ, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ
 8  U0207/37    N

ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ PER A LA REGULACIÓ DE L’ÚS HOTELER AL SUD DE LA GRANVIA DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT (A L’ENTORN DE LA FIRA I DE L’EIX DE LA GRANVIA) (EXP. Nº 27040/2018).

 

9 U0207/41    N

ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ A L’ÀMBIT DEL PERI DEL SECTOR COLLBLANC, ÀMBIT QUE ABASTA LA UNITAT D’ACTUACIÓ UB5, AMPLIADA, DEL PERI DE COLLBLANC (EXP. 29172/2018).

SEGURETAT, CONVIVÈNCIA I CIVISME
10 U030203/24    N

ACORD RELATIU A LA CONCESSIÓ DE MEDALLES DE LA GUÀRDIA URBANA DE L’HOSPITALET A LA COL·LABORACIÓ CIUTADANA (EXP. 29193/2018).

11 U030203/25    N

ACORD RELATIU A LA CONCESSIÓ DE MEDALLES D’HONOR DE LA GUÀRDIA URBANA DE L’HOSPITALET (EXP. 29193/2018).

HISENDA I SERVEIS CENTRALS
12 U0603/208   

DONAR-SE PER ASSABENTAT DELS INFORMES DE TRESORERIA I D’INTERVENCIÓ, D’ACORD AMB L’ART. 5 DE LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, QUE MODIFICA LA LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, I L’ARTICLE 10 DE LA LLEI 25/2013, DE 27 DE DESEMBRE, SOBRE ELS TERMINIS DE PAGAMENT ALS PROVEÏDORS I LA GESTIÓ DE LES FACTURES, REFERITS AL 30.09.2018 (3R TRIMESTRE 2018) (EXP. 12865/2018).

COMISSIÓ PERMANENT DE DRETS I TERRITORI

BENESTAR I DRETS SOCIALS
REGIDORIA DE GOVERN DE BENESTAR I DRETS SOCIALS
13 U040202/122    C

DICTAMEN RELATIU A LA JUSTIFICACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE AQUEST AJUNTAMENT I EL CONSELL COMARCAL DEL BARCELONÈS, PER A L’ASSIGNACIÓ D’AJUTS COMPLEMENTARIS ALS AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR, PER ALS ALUMNES DE LES ESCOLES DEL MUNICIPI, PEL CURS 2017-2018, PER LA QUANTITAT DE 1.447.219,03 € (EXP.27308/2018).

ESPAI PÚBLIC, HABITATGE, URBANISME I SOSTENIBILITAT
14 U050208/1    N

ACORD RELATIU A L’APROVACIO D’UN NOU TEXT REFÒS DEL NOMENCLÀTOR DE LA CIUTAT (EXP. 31095/2018).

II. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN. MOCIONS, PARTICIPACIÓ, PRECS I PREGUNTES.

DESPATX OFICIAL DE DECRETS I RESOLUCIONS

15 U0105/1086   

DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA I LES RESOLUCIONS DICTADES PER DELEGACIÓ, CORRESPONENTS AL PERÍODE DEL 10 D’OCTUBRE AL 13 DE NOVEMBRE DE 2018, QUE COMPRENEN ELS NÚMEROS DEL 7133 AL 8100. (EXP. 1234/2018).

DESPATX OFICIAL JUNTA DE GOVERN LOCAL

16 U0105/1088   

DONAR COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL A LES SESSIONS NÚMEROS 44, 45, 46 I 47 DE 23 I 30 D’OCTUBRE I 6 I 13 DE NOVEMBRE DE 2018, RESPECTIVAMENT. (EXP. 1227/2018)

MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS

MOCIONS CONJUNTES
PSC-CP, ICV-EUiA-PIRATES-E
17 U09/2502   

MOCIÓ PER INSTAR EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT A ATURAR ELS TREBALLS D’ELABORACIÓ I APROVACIÓ DEL DECRET DE MENJADORS.

Moció aturar decret Menjadors escolars

PSC-CP, ICV-EUiA-PIRATES-E
18 U09/2503   

MOCIÓ DE DEFENSA DEL SISTEMA SANITARI I DE L’ATENCIÓ PRIMÀRIA DE SALUT.

Moció defensa Atenció primària

ICV-EUiA-PIRATES-E, ERC, CiU, CUP-PA
19 U09/2497   

MOCIÓ PER A LA SUSPENSIÓ DE LA VENDA D’ARMES ESPANYOLES A LA COALICIÓ SAUDITA QUE INTERVÉ AL CONFLICTE DEL IEMEN.

Moció aturar venda armes Iemen

ERC, CIU, CUP-PA
20 U09/2498   

MOCIÓ PER DONAR SUPORT AL MANIFEST SOM EL 80%.

MOCIONS INDIVIDUALS
CIUTADANS
21 U09/2490   

MOCIÓ PER A LA PREVENCIÓ DELS RISCOS PER A LA SALUT I DE L’ABÚS ALS CONSUMIDORS DE LES PSEUDOTERÀPIES SENSE FONAMENT CIENTÍFIC.

22 U09/2494   

MOCIÓ PER MILLORAR LA PREVENCIÓ DE L’ADDICCIÓ AL JOC I ALTRES ADDICCIONS CONDUCTUALS.

INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA-PIRATES-E
23 U09/2495   

MOCIÓ PERQUÈ ES DEROGUI EL DELICTE D’INJÚRIES A LA CORONA I PER REAFIRMAR EL COMPROMÍS AMB ELS VALORS REPUBLICANS I LA DEMOCRÀCIA.

Moció derogar injuries corona república

24 U09/2496   

MOCIÓ PER A LA IMPLANTACIÓ DE LA T-MOBILITAT.

Moció implantació t-mobilitat

 ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA
25 U09/2489   

MOCIÓ PEL RECONEIXEMENT DE LES VICTIMES DELS BOMBARDEJOS FEIXISTES I LA RECUPERACIÓ DELS REFUGIS ANTIAERIS DE L’HOSPITALET.

26 U09/2491   

MOCIÓ PROPOSANT LA CREACIÓ D’UNA MONEDA LOCAL PRÒPIA DE L’HOSPITALET.

27 U09/2488   

MOCIÓ PER A LA DEFENSA DE LES INSTITUCIONS CATALANES, LES LLIBERTATS FONAMENTALS, EL DIÀLEG I PER L’ABOLICIÓ DE LA MONARQUIA.

PARTIT POPULAR
28 U09/2492   

MOCIÓ PER SOL·LICITAR A LA GENERALITAT UN CENTRE D’INSPECCIÓ TÈCNICA DE VEHICLES A L’HOSPITALET.

29 U09/2493   

MOCIÓ PER A LA MILLORA DELS PARCS INFANTILS DE LA CIUTAT DE L’HOSPITALET.

CONVERGÈNCIA I UNIÓ
30 U09/2499 

MOCIÓ PER CREAR MÉS ESPAIS D’APARCAMENT A LA CIUTAT.

31 U09/2500   

MOCIÓ PER RECONVERTIR I DONAR UN NOU ÚS ALS QUIOSCOS TANCATS DE LA NOSTRA CIUTAT.

CUP-PA
32 U09/2501   

MOCIÓ PER A LA REMUNICIPALITZACIÓ DELS SERVEIS PÚBLICS EXTERNALITZATS.

 

 

 

 

33 PRECS I PREGUNTES.