PLE 10/2018 23 D’OCTUBRE DE 2018

I. PART RESOLUTÒRIA.

COMISSIÓ PERMANENT DE PRESIDÈNCIA

ALCALDIA-PRESIDÈNCIA

1     U0104/268
DICTAMEN RELATIU A LA MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DEL PLENARI DEL CONSELL DE CIUTAT DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT, ACTUALMENT DETERMINADA PER ACORDS DEL PLE DE 23 DE FEBRER DE 2016, 22 DE NOVEMBRE DE 2016, 27 DE JUNY DE 2017 I 27 DE FEBRER DE 2018 (EXP. 239/2016).

COORDINACIÓ, PLANIFICACIÓ, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ

2     U0207/38 N
DICTAMEN PER A L’APROVACIÓ DEL TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DE DESENVOLUPAMENT DE CONCRECIÓ D’ÚS A TIPUS SANITARI-ASSISTENCIAL, DOCENT, CULTURAL I ESPORTIU D’UN EQUIPAMENT SITUAT A L’ANTIGA FÀBRICA DE FILATS I TEIXITS GODÓ I TRIAS A LA PLAÇA EUROPA, 58, BARRI DE SANTA EULÀLIA, DISTRICTE III, DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT (EXP. Nº 27675/2018).
HISENDA I SERVEIS CENTRALS

3     U06020310/537 C
DICTAMEN RELATIU A L’APROVACIÓ DE LA RECTIFICACIÓ DE L’INVENTARI CONSOLIDAT DE BÉNS I DRETS D’AQUEST AJUNTAMENT A 31 DESEMBRE DE 2017 (EXP. 29155/2018).

4    U060206/983 C
DICTAMEN RELATIU A L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 69 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI 2018, CORRESPONENT ALS EXPEDIENTS 188 I 189/2018, EN LA MODALITAT DE TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT, 190/2018 DE BAIXA PER ANUL.LACIÓ/CRÈDIT EXTRAORDINARI I 191/2018 DE CRÈDIT EXTRAORDINARI (EXP. 30271/2018)

5    U060206/984 C
DICTAMEN RELATIU A L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 71 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI 2018, CORRESPONENT ALS EXPEDIENTS 192/2018, EN LA MODALITAT DE BAIXA PER ANUL·LACIÓ/CRÈDIT EXTRAORDINARI I 193/2018 EN LA MODALITAT DE BAIXA PER ANUL·LACIÓ/SUPLEMENT DE CRÈDIT. (EXP. 31326/2018)

6   U0603/207
DICTAMEN RELATIU A DONAR-SE PER ASSABENTAT DELS INFORMES DE TRESORERIA I D’INTERVENCIÓ, D’ACORD AMB L’ART. 5 DE LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, QUE MODIFICA LA LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, I L’ARTICLE 10 DE LA LLEI 25/2013, DE 27 DE DESEMBRE, SOBRE ELS TERMINIS DE PAGAMENT ALS PROVEÏDORS I LA GESTIÓ DE LES FACTURES, REFERITS AL 30.06.2018 (2N TRIMESTRE 2018) (EXP. 12865/2018).

COMISSIÓ PERMANENT DE DRETS I TERRITORI EXTRAORDINÀRIA

BENESTAR I DRETS SOCIALS

REGIDORIA DE GOVERN D’EDUCACIÓ

7    U040601/106 N
ACORD RELATIU A LA RATIFICACIÓ DELS NOUS ESTATUTS DEL CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA, APROVATS PEL PLE DEL CPNL EL 06/07/2017 I PER ACORD DEL GOVERN DE LA GENERALITAT GOV/43/2018, DE 10 DE JULIOL, PUBLICAT AL DOGC NÚMERO 7662 (EXP. 27956/2018).

ESPAI PÚBLIC, HABITATGE, URBANISME I SOSTENIBILITAT

8    U050205/7 N
ACORD PER A L’APROVACIÓ DEL NOU REDACTAT DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT PER A L’ENCÀRREC DE LA GESTIÓ I EL MANTENIMENT DEL PARC DE CAN BUXERES D’AQUEST MUNICIPI (EXP. 29485/2018).

II. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN. MOCIONS, PARTICIPACIÓ, PRECS I PREGUNTES.

DESPATX OFICIAL DE DECRETS I RESOLUCIONS

9    U0105/1084
DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA I LES RESOLUCIONS DICTADES PER DELEGACIÓ, CORRESPONENTS AL PERÍODE DEL 12 DE SETEMBRE AL 9 D’OCTUBRE DE 2018, QUE COMPRENEN ELS NÚMEROS DEL 6300 AL 7132. (EXP. 1234/2018).

DESPATX OFICIAL JUNTA DE GOVERN LOCAL

10    U0105/1085
DONAR COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL A LES SESSIONS NÚMEROS 39, 40, 41, 42 I 43 DE 18 I 25 DE SETEMBRE I DE 2, 9 I 16 D’OCTUBRE DE 2018, RESPECTIVAMENT. (EXP. 1227/2018)

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

11    U010901/137
ATESA LA PETICIÓ DE PARAULA DE L’ENTITAT “ASSEMBLEA NACIONAL CATALANA. ASSEMBLEA TERRITORIAL DE L’HOSPITALET”, SOL·LICITANT INTERVENIR AL PLE EN RELACIÓ A LA COMMEMORACIÓ DE L’1 D’OCTUBRE A L’HOSPITALET.

MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS

MOCIONS CONJUNTES

PSC-CP amb l’adhesió de CIUTADANS, ICV-EUiA-PIRATES-E, PP i CIU

12     U09/2484
MOCIÓ AMB MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL PER A L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES.

PSC-CP, ICV-EUiA-PIRATES-E, CUP-PA

13     U09/2485
MOCIÓ PER L’IMPULS DE MESURES DESTINADES A L’ACCÉS A L’HABITATGE DIGNE

Moció de mesures per l'accés a l'Habitatge

PSC-CP, ICV-EUiA-PIRATES-E

14     U09/2482
MOCIÓ PER ADHERIR-SE AL MANIFEST, SOL·LICITANT QUE L’ACADÈMIA SUECA MODIFIQUI LES SEVES NORMES I ATORGUI A FEDERICO GARCÍA LORCA EL PREMI NOBEL DE LITERATURA A TÍTOL PÒSTUM.

Moció pel Nobel de literatura a Federico García Lorca

ERC, CIU, CUP-PA

15     U09/2483
MOCIÓ PROPOSANT REPARAR I RESTAURAR EL MONUMENT A LLUÍS COMPANYS I MILLORAR EL MANTENIMENT DEL MOBILIARI URBÀ DE LA SEVA PLAÇA.

MOCIONS INDIVIDUALS

PSC

16     U09/2468
MOCIO PER DECLARAR L’HOSPITALET CIUTAT ANTIFEIXISTA

CIUTADANS

17     U09/2475
MOCIÓN PARA REVERTIR EL MODELO DE CIUDAD DE DOS VELOCIDADES DE L’HOSPITALET.

18     U09/2476
MOCIÓN PARA REFORZAR LA PREVENCIÓN DE PLAGAS EN L’HOSPITALET.

INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA-PIRATES-E

19     U09/2477
MOCIÓ PER LA CREACIÓ D’ ESPAIS D’EMPRENEDORIA (COWORKINGS) MUNICIPALS A L’HOSPITALET DE LLOBREGAT.

Moció espais emprenedoria i Coworking municipal

20     U09/2478
MOCIÓ PER A L’ERADICACIÓ DEL MOSQUIT TIGRE A L’HOSPITALET DE LLOBREGAT.

Moció control Mosquit Tigre

PARTIT POPULAR

21     U09/2474
MOCIÓN PARA APOYAR LA MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN ELECTORAL GENERAL PARA QUE LA LISTA MÁS VOTADA GOBIERNE EN LOS AYUNTAMIENTOS.

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA

22     U09/2472
MOCIÓ PROPOSANT UN PLA DE XOC CONTRA ELS HABITATGES D’ÚS TURÍSITC (HUT) IL·LEGALS DE L’HOSPITALET.

23      U09/2473
MOCIÓ PROPOSANT LA REALITZACIÓ D’UNA PROVA PILOT DE CREACIÓ D’UNA ZONA TARONJA GRATUÏTA AMB LÍMIT DE TEMPS PER IMPULSAR LA PROMOCIÓ DEL COMERÇ LOCAL DE L’HOSPITALET.

CONVERGÈNCIA I UNIÓ

24      U09/2479
MOCIÓ PER MILLORAR EL SERVEI DE RECOLLIDA DE MOBLES A L’HOSPITALET.

25    U09/2480
MOCIÓ PER PROHIBIR ELS PISOS RUSC A L’HOSPITALET.

26    U09/2481
MOCIÓ PERQUÈ CADA BARRI TINGUI UN PIPICAN O UNA ÀREA D’ESBARJO PER A GOSSOS.

27
PRECS I PREGUNTES.