PLE 9/2018 25 DE SETEMBRE DE 2018

I. PART RESOLUTÒRIA.

COMISSIÓ PERMANENT DE PRESIDÈNCIA

ALCALDIA-PRESIDÈNCIA

1     U0104/267
DONAR COMPTE DE L’INFORME DE L’ALCALDIA PREVIST A L’ART. 104 BIS, APARTAT 6, DE LA LLEI 7/1985, DE 2 D’ABRIL, REGULADORA DE LES BASES DE RÈGIM LOCAL RELATIU AL PERSONAL EVENTUAL D’AQUESTA CORPORACIÓ (3R. TRIMESTRE 2018) (EXP. 4180/2016).

HISENDA I SERVEIS CENTRALS

2     U060201/160 N
ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LES MODIFICACIONS DE LES ORDENANCES FISCALS 2019 (EXP. 22165/2018).

3     U06020201/573 N
ACORD RELATIU AL RECONEIXEMENT DE LA COMPATIBILITAT SOL·LICITADA PEL FUNCIONARI M. P., G. PER EXERCIR ACTIVITAT PRIVADA (EXP. 22082/2018).

4     U06020201/574 N
ACORD RELATIU AL RECONEIXEMENT DE LA COMPATIBILITAT SOL·LICITADA PER LA FUNCIONÀRIA INTERINA B. M., M. V. PER EXERCIR ACTIVITAT PRIVADA (EXP. 23744/2018).

5     U06020201/575 C
ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ DE L’ INCREMENT DE LES RETRIBUCIONS DEL PERSONAL EVENTUAL AL SERVEI D’AQUEST AJUNTAMENT. EXERCICI 2018 (EXP. 25605/2018).

6     U060206/981 C
ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 62 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI 2018, CORRESPONENT A L’EXPEDIENT 169/2018, EN LA MODALITAT DE BAIXA PER ANUL·LACIÓ (EXP.26279/2018).

7     U0603/204
RESTAR ASSABENTAT DELS INFORMES DEFINITIUS DE CONTROL FINANCER REALITZATS PER LA INTERVENCIÓ GENERAL EN COMPLIMENT DE L’ARTICLE 220 DEL REIAL DECRET LEGISLATIU 2/2004, DE 5 DE MARÇ, PEL QUE S’APROVA EL TEXT REFÓS DE LA LLEI REGULADORA DE LES HISENDES LOCALS I DE L’ARTICLE 36 DEL REIAL DECRET 424/2017, DE 28 D’ABRIL, PEL QUAL ES REGULA EL RÈGIM JURÍDIC DEL CONTROL INTERN EN LES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC LOCAL (EXP. 10290/2018).

8    U0603/205
RESTAR ASSABENTAT, DE L’INFORME DE LA INTERVENCIÓ GENERAL NÚM. 67/2018, “INFORME ANUAL SOBRE ELS ACORDS I RESOLUCIONS ADOPTADES PER L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET CONTRARIES A LES OBJECCIONS DE LA INTERVENCIÓ I SOBRE LES ANOMALIES EN MATÈRIA D’INGRESSOS”, EMÈS AMB MOTIU DE L’APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 2017 I DEL QUE DISPOSA L’ARTICLE 218.3 DEL TRLHL I DEL RCI (EXP. 10290/2018).

COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES

9    U0603/206
ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL D’AQUESTA ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL CORRESPONENT A L’EXERCICI 2017 (EXP. 10290/2018).

COMISSIÓ PERMANENT DE DRETS I TERRITORI

BENESTAR I DRETS SOCIALS

10    U040203/616 N
ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ A LA SRA. G. M., M. D. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 2.404,06 EUROS. SA076/18. DG (EXP. 9606/2018).

11     U040203/618 N
ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. C. N., D. G. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 2.404,06 EUROS. SA 77/18. DG (EXP. 9616/2018).

12     U040203/619 N
ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ A LA SRA. D. A., H. S. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300,52 EUROS. SA 68/18. DG (EXP. 9663/2018).

13     U040203/620 N
ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. P. V., A. E. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 2.404,06.- EUROS. SA24/18. (EXP. 8503/2018).

14     U040203/629 O
ACORD RELATIU A LA RATIFICACIÓ DEL CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I AQUEST AJUNTAMENT PER A LA MILLORA DE LA SALUT I EL BENESTAR DE LA POBLACIÓ DE LA CIUTAT DE L’HOSPITALET – PACTE SALUT I BENESTAR 2018-2021- (EXP. 26360/2018).

II. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN. MOCIONS, PARTICIPACIÓ, PRECS I PREGUNTES.

DESPATX OFICIAL DE DECRETS I RESOLUCIONS

15     U0105/1082
DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA I LES RESOLUCIONS DICTADES PER DELEGACIÓ, CORRESPONENTS AL PERÍODE DEL 18 DE JULIOL AL 10 DE SETEMBRE DE 2018, QUE COMPRENEN ELS NÚMEROS DEL 5559 AL 6299 (EXP. 1234/2018).

DESPATX OFICIAL JUNTA DE GOVERN LOCAL

16    U0105/1083
DONAR COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL A LES SESSIONS NÚMEROS 35, 36, 37 I 38 DE 24 I 31 DE JULIOL I 4 I 12 DE SETEMBRE DE 2018, RESPECTIVAMENT (EXP. 1227/2018).

MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS

MOCIONS CONJUNTES

PSC amb l’adhesió d’ICV-EUiA-PIRATES-E i CiU

17     U09/2467
MOCIÓ DE SUPORT A L’EXHUMACIÓ DE LES RESTES MORTALS DEL DICTADOR FRANCO DEL VALLE DE LOS CAÍDOS.

ICV-EUiA-PIRATES-E, ERC, CUP-PA

18     U09/2460
MOCIÓ PER IMPLEMENTAR DE MANERA EFECTIVA I PER A TOTHOM EL DRET A L’EMPADRONAMENT I PER LA GRATUÏTAT DE LES TAXES D’ELABORACIÓ D’INFORMES D’ARRELAMENT SOCIAL, D’INTEGRACIÓ SOCIAL, DE REAGRUPAMENT FAMILIAR I RENOVACIÓ DEL PERMÍS DE RESIDÈNCIA.

ERC, CiU, CUP-PA

19     U09/2462
MOCIÓ PER A LA COMMEMORACIÓ DEL REFERÈNDUM D’AUTODETERMINACIÓ DE L’1 D’OCTUBRE DE 2017.

ERC, CUP-PA amb l’adhesió de CiU

20    U09/2464
MOCIÓ PER DESVINCULAR LA CIUTAT DE LA ULTRADRETA.

MOCIONS INDIVIDUALS

CIUTADANS

21     U09/2455
MOCIÓ PER FER EFECTIVA LA TRANSPARÈNCIA EN LES DESPESES D’ATENCIÓ PROTOCOLÀRIA I REPRESENTATIUS DELS MEMBRES DEL GOVERN.

22     U09/2456
MOCIÓ PER UN ACORD POLÍTIC PER A EQUIPARAR L’IBI DE L’HOSPITALET AMB ELS MUNICIPIS DEL NOSTRE ENTORN.

INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA-PIRATES-E

23     U09/2466
MOCIÓ PER FOMENTAR LA XARXA D’ESCOLES BRESSOLS A LA CIUTAT.

Moció foment xarxa escoles bressol

24     U09/2463
MOCIÓ PER A LA CREACIÓ DE LA FIGURA DE DEFENSOR/A DE LES GENERACIONS FUTURES.

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA

25     U09/2458
MOCIÓ PROPOSANT LA CELEBRACIÓ D’UN PLE MUNICIPAL EXTRAORDINARI SOBRE NETEJA, RESIDUS, INCIVISME I SOBRE EL MODEL DE GESTIÓ PER ESTABLIR MESURES EFICIENTS PER ACABAR AMB LA BRUTÍCIA I L’INCIVISME A L’HOSPITALET.

26     U09/2459
MOCIÓ PER DONAR SUPORT A LA INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR (ILP) QUE PROMOU LA UNIÓ DE FEDERACIONS ESPORTIVES DE CATALUNYA (UFEC).

 

CONVERGÈNCIA I UNIÓ

27     U09/2461
MOCIÓ PER REDACTAR L’ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE PROTECCIÓ, CONTROL I TINENÇA D’ANIMALS A LA CIUTAT DE L’HOSPITALET.

 

28     U09/2465
MOCIÓ PER REORDENAR I ARRANJAR L’ENTORN DE L’AVINGUDA DE VENTURA I GASSOL.

29   PRECS I PREGUNTES.