Al·legacions al Carril Bicicleta de Travessia Industrial presentades pel grup municipal de CanviemLH{ICV-EUiA-PIRATES-E}

El grup municipal de CanviemLH hem presentat al·legacions al projecte d’implantació del Carril Bicicleta a Travessia industrial. Un projecte amb un pressupost aproximat de 400.000€ dels quals únicament el 32% és per imlpantar el carril bicicleta. El 68% restant és, un cop més, per afavorir el transport contaminant. Tot emmascarant l’actuació sota un títol ecològic.

CanviemLH demanem que es prioritzi la circulació sostenible i que es posi el focus de prioritat en els vianants i en la mobilitat en bicicleta pels beneficis ambientals i a la salut que això suposa. Per una ciutat verda, justa i neta. Prou asfalt.

Podeu consultar i descarregar el document d’al·legacions:

[button link=”https://onedrive.live.com/redir?resid=578E1B81076492CC!3989&authkey=!AG7QZDpMUxd5CvE&ithint=file%2cpdf” color=”blue” size=”medium” type=”flat” shape=”square” target=”_blank” title=”” gradient_colors=”|” gradient_hover_colors=”|” accent_color=”” accent_hover_color=”” bevel_color=”” border_width=”1px” shadow=”yes” icon=”fa-th-list” icon_divider=”yes” icon_position=”left” modal=”” animation_type=”slide” animation_direction=”down” animation_speed=”0.1″ class=”” id=””]Al·legacions Carril Bicicleta[/button]

[button link=”https://onedrive.live.com/redir?resid=578E1B81076492CC!4047&authkey=!ACIuFVJIbRTfJm8&ithint=file%2cpdf” color=”green” size=”medium” type=”flat” shape=”square” target=”_blank” title=”” gradient_colors=”|” gradient_hover_colors=”|” accent_color=”” accent_hover_color=”” bevel_color=”” border_width=”1px” shadow=”yes” icon=”fa-th-list” icon_divider=”yes” icon_position=”left” modal=”” animation_type=”slide” animation_direction=”down” animation_speed=”0.1″ class=”” id=””]Projecte Carril Bicicleta[/button]

Exposició de motius

Atès que el títol del projecte “PROJECTE PER A LA IMPLANTACIÓ DEL CARRIL BICICLETA A LA TRAVESSIA INDUSTRIAL, ENTRE RAMBLA DE LA MARINA I AVINGUDA MARE DE DÉU DE BELLVITGE” porta a confusió. No és acceptable que un projecte d’una obra de la qual només 90.284,05€ del pressupost d’execució material (PEM) total de 283.878,79€, que representa un 31,8%, correspon a la implantació del carril bicicleta s’emmascari sota un títol que només parla de mobilitat sostenible.

Atès que el PICB preveu treballs de renovació de clavegueram, asfaltat i renovació de voreres, que van més enllà de la simple implantació del carril bicicleta a la Travessia Industrial, i suposen un 69,2% del pressupost total de la obra.

Atès que al ple municipal ordinari del 27 d’octubre de 2015 es va aprovar la moció pel foment de l’ús de la bicicleta a L’Hospitalet de Llobregat presentada pel grup municipal ICV-EUiA-PIRATES, el segon acorda de la qual preveu “Destinar una partida pressupostaria, d’una quantia mínima del 10% del pressupost de mobilitat i via pública, a l’aplicació del pla director de la bicicleta actualitzat.”, només s’inclogui el capítol pressupostari d’implantació del carril bici.” El títol de l’expedient Expedient 2444/15 (PICB) pot portar a confusió i a aplicar el 100% del cost de l’obra a la citada partida pressupostaria.

Atès que l’actual proposta no soluciona els problemes de mobilitat per als vianants existents i prioritza la mobilitat amb cotxe per davant de la mobilitat sostenible de bicicleta i vianants. Les persones no caminen fent ziga-zaga i, per tant, cal crear recorreguts naturals que busquin la línia recta. Els Passos de vianants i de bicicleta han de ser el més naturals possibles i per tant recomanem apropar-los a les cruïlles. Per millorar la mobilitat per als vianants proposem també transformar la vorera sud de travessia industrial en vorera per als vianants per garantir un trajecte en línia recta.

Atès que actualment només existeixen dos passos de vianants a cada extrem del tram entre Rambla de la Marina i ‘Avinguda Mare de Déu de Montserrat i el PICB no planteja la creació de nous passos. Això representa una separació entre passos d’aproximadament 240 m, provocant que hi hagi vianants que acabin creuant per zones no habilitades amb el risc que això suposa. Proposem la creació de nous passos de vianants a Travessia Industrial amb semàfors coordinats.

Atès que els passos previstos al PICB són incomodes a efectes d’accessibilitat, havent de salvar fins a 5 rampes o guals per creuar d’una banda a l’altre de Travessia Industrial. És indispensable facilitar l’accessibilitat. Proposem recorreguts a peu pla amb guals (passos de vianants elevats) en l’àmbit de l’aparcament i en vials amb poca circulació. La instal·lació dels guals (passos de vianants elevats) ofereix uns beneficis locals que són principalment:

  • Disminueixen el soroll i les emissions que produeixen els vehicles motoritzats en haver de disminuir la seva velocitat.
  • Augmenten la seguretat vial dels vianants i vehicles en estar aquests obligats a circular més a poc a poc.
  • Augmenten l’accessibilitat per als vianants ja que generalment el pas de vianants elevat queda al mateix nivell que la vorera.

Atès que per facilitar l’aplicació dels guals (pas de vianants elevat) el Ministeri de Foment va aprovar la Instrucció tècnica que normalitza el disseny i execució dels nous reductors de velocitat.

Il·lustració 1 – Disseny normalitzat de pas de vianants elevat.

Atès que el carril bicicleta de la proposta del PICB inclou com a amplada de carril (1,2m) la vorada granítica existent de 20×25 que inclou reixes de clavegueram (plànol 05 plantes i seccions tipus) i el desnivell de la vorera pot xocar amb la circulació de les bicicletes.

Atès que el carril bicicleta proposat al PICB es pot envair fàcilment per part dels vehicles de l’aparcament en bateria que es troba al mateix nivell de paviment i que les proteccions proposades no fan de topall natural dels vehicles. Es pot solucionar Aixecant el carril bicicleta al nivell de vorera per als vianants per assolir l’objectiu de peu pla per als vianants i per evitar la invasió de l’espai del carril bici pels aparcaments en bateria.

Atès que la distribució de les places d’aparcament actual del PICB no preveu la circulació de vianants i promou que els vianants abandoni la calçada passant entre els cotxes estacionats.

Atès que la distribució de les places d’aparcament actual del PICB no preveu la reserva de places d’aparcament adaptades, de places d’aparcament de motos ni de bicicletes.

Atès que el nombre de places d’aparcament a la zona és sobredimensionat a l’actualitat i el PICB planteja una reducció mínima del nombre de places. La zona d’aparcament de Travessia industrial entre Rambla de la Marina i l’Avinguda Mare de Deu de Bellvitge sempre té aparcaments lliures.

Atès que la proposta del PICB no contempla la creació de cap espai verd ni cap zona de ombra a la reforma de l’aparcament ni del carril bicicleta, creant una plaça dura que fomenta l’escalfament de la ciutat i la creació d’un espai dur i hostil pels vianants, ciclistes i genera un sobreescalfament dels vehicles estacionats.